شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

رم سرور نسل ۸

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE

 

PN: 713981-B21

Part Number(s)

713981-B21

Option Part

715282-001

Spare Part

713754-071

Assembly Part

Specifications

PC3-12800

Generation

4GB

Memory Size

1600MHz

Memory Speed

DDR3-1600/PC3-12800

Memory Standard

Genuine HP Memory

Sub-Category

ECC

Error Checking

240-pin DIMM

Form Factor

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

 

HP PROLIANT BL460C GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE

 

PN: 708637-B21

Part Number(s)

708637-B21

Option Part

715272-001

Spare Part

712381-071

Assembly Part

Specifications

PC3-14900

Generation

4GB

Memory Size

1866MHz

Memory Speed

DDR3-1866

Memory Standard

Genuine HP Memory

Sub-Category

ECC

Error Checking

240-pin DIMM

Form Factor

 

memory سرور HP با ظرفیت GB8 ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE, HP BTO CTO DL360P GEN8, HP BTO DL360P GEN8, HP DL360P GEN8, HP DL360 RACK SERVER, HP PROLIANT DL360E GEN8 SERVER, HP PROLIANT DL380P GEN8 SERVER, HP DL580 GEN8

PN: 713983-B21 

Part Number(s)

713983-B21

Option Part

715283-001

Spare Part

 713755-071

Assembly Part

Specifications

PC3L-12800R

Generation

8GB

Memory Size

1600MHz

Memory Speed

DDR3-1600

Memory Standard

Genuine HP Memory

Sub-Category

ECC

Error Checking

240-pin DIMM

Form Factor

Dual

Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت GB8، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE, HP BTO CTO DL360P GEN8, HP BTO DL360P GEN8, HP DL360P GEN8, HP DL360 RACK SERVER, HP PROLIANT DL360E GEN8 SERVER, HP PROLIANT DL380P GEN8 SERVER, HP DL580 GEN8

PN: 731765-B21

Part Number(s)

731765-B21

Option Part

735302-001

Spare Part

731656-081

Assembly Part

Specifications

PC3L-12800R

Generation

8GB

Memory Size

1600MHz

Memory Speed

DDR3-1600/PC3L-12800R

Memory Standard

Genuine HP Memory

Sub-Category

ECC

Error Checking

240-pin DIMM

Form Factor

Single

Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت GB8، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE

PN: 708639-B21

Part Number(s)

708639-B21

Option Part

 715273-001

Spare Part

 712382-071

Assembly Part

Specifications

PC3-14900

Generation

8GB

Memory Size

1866MHz

Memory Speed

DDR3-1866/PC3-14900

Memory Standard

Genuine HP Memory

Sub-Category

ECC

Error Checking

240-pin DIMM

Form Factor

Dual Rank

Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت GB8، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C DL360P DL380P ML350P GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE


 

PN: 731761-B21

Part Number(s)

731761-B21

Option Part

735303-001

Spare Part

731657-081

Assembly Part

Specifications
PC3-14900 Generation
8GB Memory Size
1866MHz Memory Speed
DDR3-1866/PC3-14900 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HP PROLIANT BL460C GEN8, BL660C GEN8, DL360P GEN8, DL360P GEN8 BASE, DL360P GEN8 CMS, DL360P GEN8 ENTRY, DL360P GEN8 HIGH PERFORMANCE, DL360P GEN8 PERFORMANCE, DL380P GEN8, DL380P GEN8 BASE, DL380P GEN8 ENTRY, DL380P GEN8 HIGH PERFORMANCE, DL380P GEN8 PERFORMANCE, DL380P GEN8 SPECIAL, ML350E GEN8 V2, ML350E GEN8 V2 BASE, ML350P GEN8, ML350P GEN8 BASE, ML350P GEN8 ENTRY, ML350P GEN8 PERFORMANCE, SL230S GEN8 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL230S GEN8 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL230S GEN8 BASE 1U LEFT TRAY SERVER, SL230S GEN8 BASE 1U RIGHT TRAY SERVER, SL250S GEN8 2U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL250S GEN8 2U PCIE GEN3 LEFT TRAY, SL250S GEN8 2U PCIE GEN3 RIGHT TRAY, SL250S GEN8 2U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL250S GEN8 BASE 2U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL250S GEN8 BASE 2U LEFT TRAY SERVER, SL250S GEN8 BASE 2U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL250S GEN8 BASE 2U RIGHT TRAY SERVER, SL250S GEN8 LEFT TRAY, SL250S GEN8 RIGHT TRAY, SL270S GEN8 1U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL270S GEN8 1U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL270S GEN8 BASE 4U LEFT HALF WIDTH TRAY, SL270S GEN8 BASE 4U RIGHT HALF WIDTH TRAY, SL270S GEN8 SE 4U LEFT TRAY, SL270S GEN8 SE 4U RIGHT TRAY, WS460C GEN8


 

PN: 713985-B21

Part Number(s)
713985-B21 Option Part
715284-001 Spare Part
713756-081 Assembly Part
Specifications
PC3L-12800R Generation
16GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C DL360P ML350P DL380P GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE

PN: 708641-B21

Part Number(s)
708641-B21 Option Part
 715274-001 Spare Part
 712383-081 Assembly Part
Specifications
PC3-14900 Generation
16GB Memory Size
1866MHz Memory Speed
DDR3-1866/PC3-14900 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 4GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HP PROLIANT BL460C DL360P ML350P DL380P GENERATION 8 (GEN8) SERVER BLADE

PN: 647893-B21

Part Number(s)
647893-B21 Option Part
664688-001 Spare Part
647647-071 Assembly Part
Specifications
PC3L-10600 Generation
4GB Memory Size
1333MHz Memory Speed
DDR3-1333/PC3-10600 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 4GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL560 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350P GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230S GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL660C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – WS460C GEN8

PN: 647895-B21

Part Number(s)
 647895-B21 Option Part
664689-001 Spare Part
647648-071 Assembly Part
Specifications
PC3-12800 Generation
4GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – WS460C GEN8

PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL660C GEN

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360P GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380P GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL560 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350P GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230S GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL250S GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL270S GEN8


 

PN: 647897-B21

Part Number(s)
647897-B21 Option Part
664690-001 Spare Part
647650-071 Assembly Part
Specifications
PC3L-10600 Generation
8GB Memory Size
1333MHz Memory Speed
DDR3-1333/PC3-10600 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 8GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL660C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT WORKSTATION – WS460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL560 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL250S GEN8


 

PN: 647899-B21

Part Number(s)
 647899-B21 Option Part
664691-001 Spare Part
647651-081 Assembly Part
Specifications
PC3-12800 Generation
8GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 8GB ، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HP BLADESYSTEM PROLIANT SERVER BLADES:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C G8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C G8

HP PROLIANT DL SERVERS:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E G8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E G8

PN: 690802-B21

Part Number(s)
690802-B21 Option Part
688807-001 Spare Part
689911-071 Assembly Part
Specifications
PC3-12800 Generation
8GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL560 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL250S GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL660C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL270S GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL4540 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – WS460C GEN8

 

PN: 647901-B21

Part Number(s)
647901-B21 Option Part
664692-001 Spare Part
 647653-081 Assembly Part
Specifications
PC3-10600 Generation
16GB Memory Size
1333MHz Memory Speed
DDR3-1333/PC3-10600 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 16GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL160 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL360E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL380E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – DL560 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – ML350E GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – SL230 GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL420C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL460C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – BL660C GEN8

– PROPRIETARY HP PROLIANT SERVER – WS460C GEN8


 

PN: 672631-B21

Part Number(s)
672631-B21 Option Part
684031-001 Spare Part
672612-081 Assembly Part
Specifications
PC3-12800 Generation
16GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
ECC Error Checking
240-pin DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL420c (G8) BL460c (G8)

Proiant DL Series: DL160 (G8) DL320e (G8/v2) DL360e (G8) DL360p (G8/SE) DL380e (G8) DL380p (G8)

Proliant ML Series: ML310e (G8/v2) ML350e (G8) ML350p (G8)

Proliant SL Series: SL230s (G8) SL250s (G8) SL270s (G8)

Proliant WS Series: WS460c (G8)

Proliant XL Series: XL220a (G8/v2)

MicroServer (G8)


 

PN: 713975-B21

Part Number(s)
713975-B21 Option Part
715279-001 Spare Part
713750-081 Assembly Part
Specifications
PC3-12800 Generation
2GB Memory Size
1600MHz Memory Speed
DDR3-1600/PC3-12800 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
Unbuffered Signal Processing
DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 

memory سرور HP با ظرفیت 2GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL420c (G8) BL460c (G8)

Proiant DL Series: DL160 (G8) DL320e (G8/v2) DL360e (G8) DL360p (G8/SE) DL380e (G8) DL380p (G8)

Proliant ML Series: ML310e (G8/v2) ML350e (G8) ML350p (G8)

Proliant SL Series: SL230s (G8) SL250s (G8) SL270s (G8)

Proliant WS Series: WS460c (G8)

Proliant XL Series: XL220a (G8/v2)

MicroServer (G8)

PN: 708631-B21

Part Number(s)
708631-B21 Option Part
715269-001 Spare Part
712286-071 Assembly Part
Specifications
PC3-14900 Generation
2GB Memory Size
1866MHz Memory Speed
Standard Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
Unbuffered Signal Processing
DIMM Form Factor
Single Rank Memory Rank

 
 

memory سرور HP با ظرفیت 4GB ، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

proliant BL Series: BL420c (G8) BL460c (G8)

Proiant DL Series: DL160 (G8) DL320e (G8/v2) DL360e (G8) DL360p (G8/SE) DL380e (G8) DL380p (G8)

Proliant ML Series: ML310e (G8/v2) ML350e (G8) ML350p (G8)

Proliant SL Series: SL230s (G8) SL250s (G8) SL270s (G8)

Proliant WS Series: WS460c (G8)

Proliant XL Series: XL220a (G8/v2)

MicroServer (G8)

PN: 708633-B21

Part Number(s)
708633-B21 Option Part
715270-001 Spare Part
712287-071 Assembly Part
Specifications
PC3-14900 Generation
4GB Memory Size
1866MHz Memory Speed
DDR3-1866/PC3-14900 Memory Standard
Genuine HP Memory Sub-Category
Unbuffered Signal Processing
DIMM Form Factor
Dual Rank Memory Rank

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »