شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول سرور اچ‌پی

ماژول سرور اچ‌پی

ماژول سرور اچ‌پی کارت HBA اچ‌پی

 

ماژول سرور اچ‌پی

ماژول سرور اچ‌پی

 

کارت HBA اچ‌پی
برای برقراری ارتباط مابین سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز SAN ، که بر مبنای پروتکل FC است، به کارتی که HBA یا FCA نامیده می‌شود، و قابلیت اتصال به پروتکل FC را دارد، نیاز است. در این حالت، بستر ارتباطی بین کارت و تجهیزات SAN تنها راه انتقال اطلاعات است. در مقایسه با مدل‌های ارتباطی دیگر، کارت HBA دارای لود بار حداقلی روی CPU است
WWN (World Wide Name ) آدرس فیزیکی است که روی کارت‌های HBA قرار دارد. از شرکت‌های
از Qlogic و Emulex می‌توان به عنوان دو شرکت مهم در زمینه تولید کارت HBA نام برد. کارت‌های HBA از سرعتGbps  8 و یا Gbps 16 برخوردارند که دارای 1 یا 2 پورت هستند.
رایج‌ترین ذخیره‌سازهای SAN، از MSA P2000، MSA2040 و MSA2050 می‌توان نام برد.
در ادامه به معرفی تعدادی از مدل‌های پرکاربرد کارت HBA می‌پردازیم:

 • کارت HBA سرور اچ‌پی LP1050
نام : Emulex LightPulse LP1050 Host Bus Adapter  
مدل : LP1050
رابط گذرگاه کارت: PCI X
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 2Gbps
سازگاری با:                                                   EVA 4000, 4100
HP Proliant DL160 G6, DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G7, ML350 G6, ML370 G6                                   
 • کارت HBA سرور اچ‌پی LP9002L-E
نام : Emulex LightPulse LP9002L-E Host Bus Adapter  
مدل : LP9002L-E
رابط گذرگاه کارت: PCI X
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 2Gbps
سازگاری با:                                                   EVA 4000, 4100
HP Proliant DL160 G6, DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G7, ML350 G6, ML370 G6                                   
 • کارت HBA سرور اچ‌پی A8002A
نام : HP A8002A StorageWorks FC2142SR Single Port Fiber Channel  
مدل : A8002A-FC2142SR
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x4
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 4Gbps
سازگاری با:                                                   EVA 4000, 4100
HP Proliant G7,G6, and G5/G5p servers
 • کارت HBA سرور اچ‌پی A8003A
نام : HP A8003A StorageWorks FC2242SR 2Port Fiber Channel  
مدل : FC2242SR-A8003A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x4
تعداد پورت: 2Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 4Gbps
سازگاری با: HP Proliant G7,G6, and G5/G5p servers
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AJ762B
نام : HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : AJ762B
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با: 
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6                                   
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AJ763B
نام : HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : AJ763B
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AJ764A
نام : HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : AJ764A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AK344A
نام : HP 81Q 8Gb 1-Port PCIe Fiber Channel Host Bus Adapter  
مدل : AK344A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AP769B
نام : HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : AP769B
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی AP770B
نام : HP 82B 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : AP770B
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,2040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی Brocade 804
نام : Brocade 804 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapter
مدل : Brocade 804-590647-B21
رابط گذرگاه کارت: Mezzanine
تعداد پورت: 2 Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
BL280c G6, BL460c G6, BL460c G7, BL465c G7, BL490c G6, BL490c G7,BL620c G7,BL680c G7,BL685c G6,BL685c G7
 • کارت HBA سرور اچ‌پی FC1142SR-AE311A
نام : HP StorageWorks FC1142SR- Host Bus Adapter  
مدل : AE311A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x4
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 4Gbps
سازگاری با:
  1040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QLE2460
نام : QLE2460 4GB Single Port Fiber Channel Host Bus Adapter  
مدل : QLE2460
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x4
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 4Gbps
سازگاری با:
  1040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QLE2462
نام : QLE2462 4GB Dual Port Fiber Channel Host Bus Adapter
مدل : QLE2462
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x4
تعداد پورت: Dual Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 4Gbps
سازگاری با:
  1040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QLE2562
نام : QLE2562 8GB Dual Port Fiber Channel Host Bus Adapter  
مدل : QLE2562
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Single Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
  1040,P2000 G3 Modular Smart Array
HP Proliant DL160 G6, DL160 G8,DL165 G7, DL180 G6, DL360 G7,DL360e G8, DL370 G6, DL380 G7, DL380p G8,DL385 G7,DL385p G8, ML350 G6, ML370 G6
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QMH2572
نام : HP QMH2572 8GB Fibre Channel c-Class Blade System Host Bus Adapter  
 
مدل : QMH2572- 651281-B21
رابط گذرگاه کارت: Mezzanine
تعداد پورت: 2 Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 8Gbps
سازگاری با:
BL460c G9, BL660c G9, WS460c G9
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QW971A
نام : HPE StoreFabric SN1000Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter  
مدل : QW971A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: 2 Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 16Gbps
سازگاری با:
  2040 Modular Smart Array
HP Proliant DL380 G10, DL380 G9, DL360 G9, DL360e G8, DL360p G8, DL380 G7, DL380e G8,DL380p G8, DL385 G7, DL385p G8, DL580 G7, ML350p G8
 • کارت HBA سرور اچ‌پی QW972A
نام : HPE StoreFabric SN1000Q 16Gb 2Port Fibre Channel Host Bus Adapter  
 
مدل : QW972A
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Port
نوع کابل ارتباطی: Fibre optic
نرخ انتقال کارت: 16Gbps
سازگاری با:
2040  HPE Modular Smart Array
HP Proliant DL380 G10, DL380 G9, DL360 G9, DL360e G8, DL360p G8, DL380 G7, DL380e G8, DL380p G8, DL385 G7, DL385p G8, DL580 G7, ML350p G8
 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی H220
نام : HPE H220 Host Bus Adapter  
مدل : H220-660088-001
رابط گذرگاه کارت: PCI x8
تعداد پورت: Dual Ports Internal
نوع کابل ارتباطی: Internal MiniSAS
نرخ انتقال کارت: 6Gb/s SAS,3 Gbps SATA
سازگاری با:
HP Proliant DL160 G8, DL320e G8,DL360e G8, DL380e G8, DL380p G8,DL385p G8, DL560 G8,ML310e G8, ML350e G8, ML350p G8

 
کارت H220 از قابلیت 0،1،5،10 RAID و HBA mode برخوردار است.
 

 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی H222
نام : HP H222 Host Bus Adapter  
مدل : H220-660088-001
رابط گذرگاه کارت: PCI x8
تعداد پورت: 1Internal/1external
نوع کابل ارتباطی: MiniSAS External/MiniSAS Internal
نرخ انتقال کارت: 6Gb/s
سازگاری با:
HP Proliant DL160 G8, DL320e G8,DL360e G8, DL360p G8,DL380e G8, DL380p G8,DL385p G8, DL560 G8,ML310e G8, ML350e G8, ML350p G8
HP Tape Autoloaders 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760, Ultrium 920, Ultrium 3000
Tape Libraries MSL2024, MSL4048, MSL8096

کارت H222 از قابلیت 0،1،5،10 RAID و HBA mode برخوردار است.

 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی H240
نام : HP H240 2-ports Internal Smart  Host Bus Adapter  
مدل : H240-726907-B21
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Ports Internal
نوع کابل ارتباطی: MiniSAS
نرخ انتقال کارت: 12Gbps
سازگاری با:
HP Proliant DL60 G9, DL80 G9,DL120 G9, DL160 G9, DL180 G9, DL360 G9, DL380 G9, DL560 G9, DL580 G9, ML30 G9, ML110 G9, ML150 G9, ML350 G9

کارت H240 از قابلیت 0،1،5،10 RAID و HBA mode برخوردار است.

 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی H241
نام : HP H241 2-ports External Smart Host Bus Adapter  
مدل : H241-726911-B21
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Ports External
نوع کابل ارتباطی: SAS External
نرخ انتقال کارت: 12Gb/s
سازگاری با:
HP Proliant DL60 G9, DL80 G9,DL120 G9, DL160 G9, DL180 G9, DL360 G9, DL380 G9, DL560 G9, DL580 G9, ML30 G9, ML110 G9, ML150 G9, ML350 G9
Disk Enclosure D2600, D2700, D3600, D3700, D6000, D6020, MSA 2040

کارت H241 از قابلیت 0،1،5،10 RAID و HBA mode برخوردار است.

 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی LSI U320
نام : LSI Logic Ultra 320 SCSI Adapter  
مدل : LSI 2032ie
رابط گذرگاه کارت: PCI x4
تعداد پورت: 1×external, 1×internal
نوع کابل ارتباطی: Internal SCSI-External SCSI
نرخ انتقال کارت: 320MBps
سازگاری با: SCSI Disk array , SCSI Hard drive, Tape drive

کارت U320 SCSI-LSI 20320ie از قابلیت 0،1 RAID و HBA mode برخوردار است.

 • کارت اسمارت HBA سرور اچ‌پی SC08Ge
نام : HP SC08Ge 2-Ports External Host Bus Adapter  
مدل : SC08Ge- 488765-B21
رابط گذرگاه کارت: PCI Express x8
تعداد پورت: Dual Ports External
نوع کابل ارتباطی: SAS External
نرخ انتقال کارت: 6Gbps /3Gbps
سازگاری با:
HP Proliant DL160 G6, DL165 G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320p G5, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G5, DL380 G6, DL380 G7, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G5, DL980 G7, ML310 G5, ML310p G5, ML330 G6, ML350 G5, ML350 G6, ML370 G5, ML370 G6
MSA SAN Storage Arrays AJ948A, AJ949A, AJ808A
StorageWorks MSA2000sa Modular Smart Array AJ752A, AJ754A

کارت SC08Ge از قابلیت 0،1،5،10 RAID و HBA mode برخوردار است.
ماژول فیبر نوری اچ‌پی
SFP ماژول
ماژول SFP ( Small Form-factor Pluggable ) به منظور انتقال سیگنال کاربرد دارد به نام Transceiver هم شناخته می‌شود و وظیفه آن تبدیل اطلاعات سریال نوری به اطلاعات سریال الکتریکی و برعکس است که دارای اتصالات فایبر چنل (FC) یا گیگابیت اترنت (GbE)، است.
مواردی که  در انتخاب نوع ماژول SFP در تجهیزات می‌بایست موردتوجه قرار بگیرد از این قرار است:

 1. نوع ارتباط فیبرنوری
 2. پهنای باند
 3. نوع اتصال فیبر نوری

موارد فوق از اهمیت بالایی در این انتخاب برخوردارند.

 • نوع ارتباط فیبرنوری

فیبرهای نوری به دو دسته فیبرهای نوری Multimode و فیبرهای نوری Single Mode تقسیم‌بندی می‌گردند. که تفاوت اساسی این دو گروه، به اندازه ظرفیت و هسته مورداستفاده در آن‌ها مربوط می‌شود. 5 میکرومتر ، اندازه هسته مورداستفاده در فیبرهای نوری Single Mode است حال آنکه این عدد برای هسته مورداستفاده در فیبرهای نوری Multimode به 50 میکرومتر و گاهی بیش‌تر هم می‌رسد.
قطر بیش‌تر فیبرهای نوری Multimode ، انتقال پالس یا سینگنال بیشتری را با پهنای باند بیش‌تر امکان‌پذیر می‌سازد .به همین دلیل در مواردی که دستیابی به سرعت بالاتر، برایتان اهمیت بیش‌تری دارد ، فیبرهای نوری Multimode انتخاب مناسب‌تری در مقایسه با Single Mode خواهد بود. کاربرد دیگر فیبر نوری Multimode ارسال اطلاعات در فاصله کمتر از 2 کیلومتر است که بیش‌تر در شبکه‌های خانگی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که فیبرهای Single Mode با برخورداری از قابلیت انتقال دیتا تا 100 کیلومتر، در تجهیزات زیرساخت مخابراتی بیش‌ترین کاربرد را دارد.
نکته حائز اهمیت این است که ارتباط هر دو سر اتصال فیبر، می‌بایست با یک نوع فیبر برقرار باشد.
۲) پهنای باند
ارتباطات فیبرنوری می‌بایست به گونه‌ای باشد که هر دو سمت آن از قابلیت پشتیبانی از سرعت ارتباطی یکسان برخوردار باشند. ماژول C8R23A رایج‌ترین ماژول فیبرنوری محسوب می‌شود.
۳) نوع اتصال فیبر نوری
ST، SC و LC از انواع اتصالات فیبر نوری محسوب می‌شود. اتصالات فیبر دارای کانکتورهایی است که به آن اتصالات ثابت می‌گویند و تنها به لحاظ برش زاویه پرتاب نور با هم تفاوت دارند که از این میان کانکتورهای LC با استقبال بیش‌تری رو به رو شده است.
در ادامه تعدادی از مدل‌های پرکاربرد ماژول فیبر نوری را معرفی می‌کنیم:

 • SFP ماژول HP 229204-001
نام : HP 2Gbps Short Wave Small Form Factor SFP transceiver  
مدل : 229204-001
سازگار با ماژول‌: 2Gb SW Fiber Channel
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 2Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 300M
سازگاری با: EVA 4000 Series, San Switch
 • SFP ماژول HP AJ715A
نام : HP AJ715A 4Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module  
مدل : AJ715A
سازگار با ماژول‌: 4Gb SW B-Series Fiber Channel
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 4Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 300M
سازگاری با: SAN Switch, MSA
 • SFP ماژول HP AJ716A
نام : HP AJ716A 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module  
مدل : AJ716A
سازگار با ماژول‌: 2/4/8 Gbs Fibre Channel-SW
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 8Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 150M
سازگاری با: SAN Switch, MSA Storage
 • SFP ماژول HP AJ716B
نام : HP AJ716B 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module  
مدل : AJ716B
سازگار با ماژول‌: 8GB Short Wave B-Series SFP Plus
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 8Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 150M
سازگاری با: SAN Switch, C-Class Blade System, 3PAR 7000 series, HBA Card
 • SFP ماژول HP AJ718A
نام : HP AJ718A 8Gb Short Wave Fiber Channel SFP+ Module  
مدل : AJ718A
سازگار با ماژول‌: 8Gb Short Wave FC SFP+
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 8Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 150M
سازگاری با: HP StorageWorks 8/20q, SN6000 Stackable Switch,HBA Card
 • SFP ماژول QK724A
نام : HP QK724A 16Gb Short Wave B-Series SFP+ Transceiver
مدل : QK724A
سازگار با ماژول‌: 16Gb SFP+ LC SW transceiver
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 16Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 125M
سازگاری با: SAN Switch, MSA, OM4 multimode fiber
 • SFP ماژول C8R23A
نام : HP C8R23A 8Gb SW Fiber Channel SFP+ 4PACK Module
مدل : C8R23A
سازگار با ماژول‌: 8Gbs Fibre Channel-SW
کاربری ماژول: Storage- ذخیره‌ساز
نرخ انتقال کارت: 8Gb Fibre Channel
پشتیبانی مسافت: 150M
سازگاری با: HPE MSA 2040 Storage

 
برای راهنمایی، استعلام قیمت و خرید انواع ماژول سرور، کارت HBA و ماژول فیبرنوری که در سرورهای HP مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌توانید با متخصصان ما در ساپراصنعت تماس بگیرید.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »