شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 5

 

Raid controller سرور اچ پی مدل E200/128 BBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array E200/128 BBWC در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

511408 

                        P/N:411508–B21 

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : E200/128 BBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

E200/128 BBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل 128-MB BBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array 128-MB BBWC در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

351580 

 P/N:351580–B21 

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : 128-MB BBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

128-MB BBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل E500/256MB به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array E500/256MB در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

435129 

   P/N:435129–B21 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : E500/256MB

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

E500/256MB

 

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P400/512MB به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P400/512MB   در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 411064

  P/N:411064–B21 

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : P400/512MB

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

P400/512MB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P400 به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P400 در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

417836 

 P/N:417836–B21  

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : P400

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

P400

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P600به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P600در یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

337972 

  P/N:337972–B21  

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : P400

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

P600

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P800به منظور استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P800یک اسلات  PCIe 3.0 قرار می گیرد.

381513 

 P/N:381513–B21  

 

جزییات Raid controller اچ پی SAS : P800

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int

0,1,5,

2 GB SAS

P800