شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

راه کار مبتنی بر نسخه مجازی (VE – Virtual Edition)

این نسخه شامل بخش اعظمی از ماژول­ های F5 شامل LTM, ASM, AWAF, DNS, AFM, AVR, … می­ باشد و براحتی به واسطه استفاده از معماری Hypervisor قابل پیاده ­سازی خواهد بود. این راه­کار حداکثر Throughput = 40 G را با استفاده از لایسنس High Performance ارائه کرده و برای اکثر مشتریان Small to Medium Size مناسب است. استفاده از این راه­کار با هدف کاهش هزینه ­های سازمانی برای بخشی از نیازمندی­ های حیاتی برخی از سازمان­ ها پیشنهاد می­شود. راه­کار مبتنی بر نسخه مجازی، تحت انواع مختلفی از Throughputها شامل 25 Mb, 200 Mb, 1 Gb, 3 Gb, 5 Gb, 10 Gb, 40 Gb ارائه می­شود و این موضوع به مشتری این حق انتخاب را خواهد داد تا براساس نوع نیازمندی مربوطه و حجم ترافیک قابل پردازش، یکی از این لایسنس ­ها را انتخاب نماید. در ادامه اطلاعات مرتبط با توان محاسباتی و قابلیت ­های نسخه مجازی عنوان شده است.

 

Maximum* Performance

 

2 million L7 requests per second
625,000 L4 connections per second
40 Gbps L4 throughput

 

SSL
9,700 SSL RSA TPS (2K keys)
6.9 Gbps SSL throughput (RSA)
47.5K SSL ECC TPS
14.5 Mbps SSL throughput (ECC)

:Support

Supported Hypervisors and Linux Distributions

 

10 Gbps 5 Gbps 3 Gbps 1 Gbps 200 Mbps 25 Mbps Lab
VMware vSphere
KVM and Community Xen
Citrix XenServer
Microsoft Hyper-V

Throughput Licensed VE

Maximum* Starting Performance
450,000 3,000 L7 requests per second
135,000 2,000 L4 connections per second
10 Gbps** 25 Mbps L4 throughput
10 million 1 million Maximum L4 concurrent connections

 

SSL
3,800 900 SSL RSA TPS (2K keys)
4 Gbps 23 Mbps SSL throughput (RSA)
20,000*** 1,200 SSL ECC TPS
5.4 Gbps 23 Mbps SSL throughput (ECC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0