شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

ماژول CGN (Carrier-grade NAT)

ماژول CGNAT (CGN) امکان پیادهسازی انواع مختلفی از تکنیکهای Tunneling مورد استفاده بین شبکههای IPv4 و IPv6 شامل DS-lite، 6RD، MAP، MAP-E، و LW4O6 را فراهم مینماید. این ماژول با ارائه کارایی بسیار بالا در شبکههای Enterprise و Carrier-grade، به خوبی نیازمندیهای مرتبط با یک شرکت ارائهدهنده سرویسهای اینترنتی را برآورده میکند. همچنین با استفاده از ماژول CGN، امکان پیکربندی و پیادهسازی انواع مختلفی از تکنیکهای Address Translation شامل NAT44 و NAT64 با استفاده از تکنیکهای Deterministic، NAPT (Network Address & Port Translation) و PBA (Port Block Allocation) بصورت Reverse-proxy و Forward-proxy فراهم خواهد شد. علیرغم آنکه امکان استفاده از ماژول CGN به تنهایی نیز وجود دارد، ولی استفاده از این ماژول در کنار ماژول LTM و AFM نیز منجربه فراهم شدن قابلیت مجزا نمودن سرویسهای مختلف و اعمال Security Policy مختلف به ازای هر سرویس و درنهایت ارسال/دریافت ترافیک به واسطه IPv4 Tunnels و یا IPv6 Tunnels تحت NAT Policy دلخواه میباشد.