شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 10

Intel Xeon-Platinum

 
 
 

 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل   Intel Xeon-Platinum 8180m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

     سری Scable  به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 
 

 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8180

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8180m

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.5GHz

 
 
 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8180 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

 

 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8180

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8180

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
  
 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Xeon-Platinum 8176Intel سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8176

تعداد هسته

 28 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

38.5 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 
  

  

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8170 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

2 

 

 

P/N: 871617-L21

  P/N: 871617-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8170

تعداد هسته

 26 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

38.75 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 
 

  

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8168 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

2 

 

 

P/N: 869089-L21

  P/N: 869089-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8170

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8168

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

33 MB

فرکانس

2.7GHz

 
 
 
 

  

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8165 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

2 

 

 

P/N: 879423-L21

  P/N: 879423-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8165

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8165

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

33MB

فرکانس

2.3GHz

 
 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8164 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

     CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.   

 

2 

 

 

P/N: 869088-L21

  P/N: 869088-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8164

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8164

تعداد هسته

 26 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

35.75 MB

فرکانس

2.0GHz

 
 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8160 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


 

 

 

2 

 

 

P/N: 869086-L21

  P/N: 869086-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8160

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8160

تعداد هسته

 24 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150 W

کش(Cache)

33 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Platinum 8185m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

     سری Scable  به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

2 

 

 

P/N: 869090-L21

  P/N: 869090-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8158

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8185m

تعداد هسته

 12 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

  24.75 MB

فرکانس

3.0 GHz

 
 
 
 

  

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8156m سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

  

 

2 

 

 

P/N: 871616-L21

  P/N: 871616-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8156

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8156m

تعداد هسته

 4 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205 W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

3.6GHz

 
 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Platinum   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Platinum 8153   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Platinum از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

2 

 

 

P/N: 826890-L21

  P/N: 826890-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Platinum 8153

نام پردازنده

Intel Xeon-Platinum 8153

تعداد هسته

16 Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125 W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.0GHz

 
 
 

Processor Kit Intel Xeon-Gold

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6154سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

  

 

3 

 

 

P/N: 826888-L21

  P/N: 826888-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6154

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6154

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

200 W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.0GHz

 
 

 
 

         

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

     CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6152 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

3 

 

 

P/N: 826886-L21

  P/N: 826886-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6152

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6152

تعداد هسته

22-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

30.25 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 
 

   

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6150 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

3 

 

 

P/N: 826884-L21

  P/N: 826884-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6154

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6150

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

2.7GHz

 
 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6148 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

3 

 

 

P/N: 826882-L21

  P/N: 826882-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6148

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6148

تعداد هسته

20-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150 W

کش(Cache)

27.50 MB

فرکانس

2.4GHz

 
 

     

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6146 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

3 

 

 

P/N: 826868-L21

  P/N: 826868-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6146

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6146

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

 

DDR4

توان مصرفی

165 W

کش(Cache)

25.75 MB

فرکانس

3.2GHz

 
 
 
 

    

  CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6144 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

3 

 

 

P/N: 826860-L21

  P/N: 826860-B21  

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6143

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6144

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

25.75 MB

فرکانس

3.5GHz

 
 
 
 

      

          CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6143 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

3 

 

 

P/N: 879424-L21

  P/N: 879424-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6143

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6143

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.8GHz

 
 
 
 

       

       CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6142 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند. 

 

3 

 

 

P/N: 826880-L21

  P/N: 826880-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6142

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6142

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.6GHz

 
 
 
 

        

  CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6140 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826878-L21

  P/N: 826878-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6140

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6140

تعداد هسته

18-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

2.3GHz

 
 
 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6138   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

3 

 

 

P/N: 826876-L21

  P/N: 826876-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6138

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6138

تعداد هسته

20-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125W

کش(Cache)

27.5 MB

فرکانس

2.0GHz

 
 
 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6137  سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 


 

 

3 

 

 

P/N: 880168-L21

  P/N: 880168-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6137

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6137

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

205W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.9GHz

 
 
 
 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6136   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826874-L21

  P/N: 826874-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6136

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6136

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

150W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.0 GHz

 
 
 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 6134 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

3 

 

 

P/N: 873645-L21

  P/N: 873645-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6134

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6134

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

130W

کش(Cache)

24.75 MB

فرکانس

3.2GHz

 
 
 

 

     CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6132 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826870-L21

  P/N: 826870-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6132

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6132

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 
 
 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6132 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

 

3 

 

 

P/N: 876870-L21

  P/N: 876870-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6132

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6132

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

140W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 
 
 

  

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل   Intel Xeon-Gold 6130 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826866-L21

  P/N: 826866-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6130

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6130

تعداد هسته

16-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

125W

کش(Cache)

22 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 

 
 

  

     CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 6128 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826864-L21

  P/N: 826864-B21  

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 6128

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 6128

تعداد هسته

6-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

115W

کش(Cache)

19.25MB

فرکانس

3.4GHz

 
 
 

   

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 5122 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

 

3 

 

 

P/N: 826858-L21

  P/N: 826858-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 5122

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5122

تعداد هسته

4-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

3.6GHz

 
 

 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Gold 5120 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

  

 

3 

 

 

P/N: 826856-L21

  P/N: 826856-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 5120

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5120

تعداد هسته

14-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.2GHz

 
 

 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Gold 5118 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 


 

 

 

3 

 

 

P/N: 826854-L21

  P/N: 826854-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 5118

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5118

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105W

کش(Cache)

16.50 MB

فرکانس

2.3GHz

 
 

 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon-Gold   به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل   Intel Xeon-Gold 5115 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon-Gold از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

3 

 

P/N: 826862-L21

  P/N: 826862-B21 

 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Gold 5115

نام پردازنده

Intel Xeon-Gold 5115

تعداد هسته

10-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

13.75 MB

فرکانس

2.4GHz

 
 
 

Intel Xeon-Silver

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4116 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


 

 

 

4 

 

 

P/N: 826852-L21

  P/N: 826852-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Silver 4116

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4116

تعداد هسته

12-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

19.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 
 
 
 

     

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4112 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


 

 

 

4 

 

 

P/N: 873647-L21

  P/N: 873647-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Silver 4112

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4112

تعداد هسته

4-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

8.25 MB

فرکانس

2.6GHz

 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Silver 4110سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

    Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

    

 

 

4 

 

 

P/N: 873647-L21

  P/N: 873647-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Silver 4110

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4110

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل Intel Xeon-Silver 4110 سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


 

 

 

4 

 

 

P/N: 826846-L21

  P/N: 826846-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Silver 4110

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4110

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

2.1GHz

 
 
 

   

   CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Silver به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Silver 4108سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Silver از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

     Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.


 

 

 

4 

 

 

P/N: 826848-L21

  P/N: 826848-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Silver 4108

نام پردازنده

Intel Xeon-Silver 4108

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11MB

فرکانس

1.8GHz

 
 

Intel Xeon-Bronze

 

 

        CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Bronze به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Bronze 3106سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

    CPU سری Xeon- Bronze از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

b 

 

P/N: 873643-L21

  P/N: 873643-B21 

 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Bronze 3106

نام پردازنده

Intel Xeon-Bronze 3106

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

11 MB

فرکانس

1.7GHz

 
 
 

 

      CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon- Bronze به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

      CPU سرور HP مدل  Intel Xeon-Bronze 3104سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

      CPU سری Xeon- Bronze از سری Scable کمپانی اینتل میباشد که در سرور های G10 اچ پی مورد استفاده قرار میگرد.

      سری Scable به چهار دسته تقسیم میشود : سری Platinum ،سری Gold ،سری Silver ، سری Bronze

      Cpu هایی در آخر آنها m قرار گرفته تا 1.5TB رم های 2666 MT/s را پشتیبانی میکند و در غیر اینصورت تا 768GB رم را پشتیبانی میکند.

 

 

b 

 

P/N: 873641-L21

  P/N: 873641-B21 

جزئیات CPU سرور G10  اچ پی – Intel Xeon-Bronze 3104

نام پردازنده

Intel Xeon-Bronze 3104

تعداد هسته

8-Core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85W

کش(Cache)

8.25 MB

فرکانس

1.7GHz