شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 10

NICs سرور اچ پی مدل 842QSFP28 به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 842QSFP28 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

56 

P/N: 874253-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  100Gb:     842QSFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

100Gb

842QSFP28

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 331T به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 331Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  2 PCI

P/N: 647594-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  1Gb:   331T 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

331T

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 366T به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 366T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  2 PCI

P/N: 811546-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  1Gb:   366T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

366T

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 361Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 361Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 652497-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  1Gb:   361T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

361T

 
 


NICs سرور اچ پی مدل 530Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 530Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N:656596 -B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   530T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530T

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 530SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 530SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N:652503-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   530SFP

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530SFP

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 535Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 535Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 813661 -B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   535T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

535T

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 521Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه   521Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

 P/N: 867707-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   535T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

521T

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 562SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه   562SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 727055-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   562SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

562SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 562T به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه   562T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 817738-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   562T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

562T

 

NICs سرور اچ پی مدل 631SFP28به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه   631SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 817718-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10/25Gb:   631SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10/25Gb

631SFP28

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 640SFP28 به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه     640SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

 P/N: 817753-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10/25Gb:   640SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10/25Gb

640SFP28

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 621SFP28به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه     621SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

P/N: 867328-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10/25Gb:   621SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10/25Gb

621SFP28

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 331FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه     331FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  PCI

 P/N: 629135-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  1Gb:   331FLR

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

331FLR

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 366FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 366FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR 2

P/N: 665240-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  1Gb:   366FLR

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4Port

1Gb

366FLR

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 533FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 533FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

P/N: 700759-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   533FLR

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

640SFP28

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 534FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 534FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

P/N: 700751-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   534FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

534FLR-SFP+

 
 
 

NICs سرور اچ پی مدل 535FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 535FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 817721-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   535FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

535FLR-T

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 536FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 536FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 764302-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   536FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

536FLR-T

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 631FLR-SFP28به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 631FLR-SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 817709-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   631FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

631FLR-SFP28

 
 

 


NICs سرور اچ پی مدل 640FLR-SFP28به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 640FLR-SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 817749-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   640FLR-SFP

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

640FLR-SFP28

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 562FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 562FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

P/N: 727054-B2

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   562FLR-SFP+

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

562FLR-SFP+

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 562FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 562FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 817745-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10Gb:   562FLR-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

535FLR-T

 
 

NICs سرور اچ پی مدل 622FLR-SFP28 به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه 622FLR-SFP28اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  FLR

 P/N: 867334-B21

 

 

جزییات NICs اچ پی  10/25Gb:   622FLR-SFP28

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10/25Gb

622FLR-SFP28