شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 5

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

1 

 

PN: 507127-B21

جزییات هارد اچ پی 300GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 3GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 492620-B21

جزییات هارد اچ پی 300GB -3GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 512547-B21

 

جزییات هارد اچ پی 146GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 507125-B21

 

جزییات هارد اچ پی 146GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 3GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 504062-B21

جزییات هارد اچ پی 146GB -3GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 3GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

6 

PN: 418367-B21

 

جزییات هارد اچ پی 146GB -3GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 72GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

7

PN: 512545-B21

جزییات هارد اچ پی 72GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

72GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 72GB 3GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 8

PN: 418371-B21

جزییات هارد اچ پی 72GB -3GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

72GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

جزییات هارد اچ پی 72GB -3GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

72GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10 

PN: 507610-B21

 

جزییات هارد اچ پی 500GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 
 

13

PN: 507750-B21

 

جزییات هارد اچ پی 500GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 160GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 12

PN: 530888-B21

 

جزییات هارد اچ پی 160GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

160GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 
 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

13 

PN: 460355-B21

جزییات هارد اچ پی 250GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

Internal

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120GB 1.5GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

14 

PN: 458924-B21

 

جزییات هارد اچ پی 120GB -1.5GB- 5.4K

سرعت

5400rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

Internal

ظرفیت

120GB

سرعت انتقال

1.5 SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 60GB 3GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

15 

PN:572071-B21

 

جزییات هارد اچ پی 60GB -3GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

60GB

سرعت انتقال

3GB STAT

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120GB 3GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 5 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

16 

PN: 572073-B21

 

جزییات هارد اچ پی 120GB -3GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120GB

سرعت انتقال

3GB STAT

گارانتی

1 years