شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 5

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5460   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

  P/N:458581-L21 

 P/N:458581-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon X-5460 : 

نام پردازنده

Intel Xeon X-5460 

تعداد  هسته

 – 4core 

توان مصرفی

  120 W 

فرکانس 

3.16 GHz   

 
 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5450   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

  P/N: 462593-L21

P/N:462593-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon X-5450 : 

نام پردازنده

Intel Xeon X-5450 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  120 W 

فرکانس 

3.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5450   سرورهای اچ پی سری    DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

 

 P/N:458583-L21 

 P/N:458583-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5450 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5450 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

3.0 GHz   

 
 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5430   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

P/N:458575-L21  

  P/N:458575-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5430 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5430 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.66 GHz  

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5420   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

 P/N:458577-L21

  P/N:458577-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5420 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5420 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.50 GHz  

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5410   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:459142-L21 

                   P/N:459142-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5410 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5410 

تعداد  هسته

  -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.33 GHz  

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5405   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:458579-L21 

                   P/N:458579-B21

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5405 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5405 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5365   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:445560-L21 

                   P/N:445560-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon X-5365 : 

نام پردازنده

Intel Xeon X-5365 

تعداد  هسته

-4  core 

توان مصرفی

  120 W 

فرکانس 

3.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon L-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon L-5335   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:452640-L21 

                   P/N:452640-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon L-5335 : 

نام پردازنده

Intel Xeon L-5335 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  50 W 

فرکانس 

2.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5345   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:437940-L21 

                   P/N:437940-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5345 : 

نام پردازنده

Intel Xeon L-5345 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.33 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5335   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:437941-L21 

                   P/N:437941-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5335 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5335 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

2.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5320   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:433522-L21 

                   P/N:433522-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5320 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5320 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

1.86 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon L-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon L-5320   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:433522-L21 

                   P/N:433522-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon L-5320 : 

نام پردازنده

Intel Xeon L-5320 

تعداد  هسته

-4 core 

توان مصرفی

  50 W 

فرکانس 

1.86 GHz   

 
 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5310   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:437943-L21 

                   P/N:437943-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5310 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5310 

تعداد  هسته

 -4 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

1.60 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5260   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:461461-L21 

                   P/N:461461-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon X-5260 : 

نام پردازنده

Intel Xeon X-5260 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

3.33 GHz  

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon E-5205   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

                   P/N:461465-L21 

                   P/N:461465-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon E-5205 : 

نام پردازنده

Intel Xeon E-5205 

تعداد  هسته

 -2  core 

توان مصرفی

  65 W 

فرکانس 

1.86 GHz   

 
 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5160   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:418324-L21 

                   P/N:418324-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5160 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5160 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  80 W 

فرکانس 

3.0 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5150   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:418323-L21 

                   P/N:418323-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5150 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5150 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  65 W 

فرکانس 

2.66 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5148   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:432333-L21 

                   P/N:432333-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5148 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5148 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  40 W 

فرکانس 

2.33 GHz  

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5140   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

 

                   P/N:418322-L21 

                   P/N:418322-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5140 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5140 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  65 W 

فرکانس 

2.33 GHz   

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5130   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 
 

                   P/N:418321-L21 

                   P/N:418321-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5130 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5130 

تعداد  هسته

   -2 core 

توان مصرفی

  65 W 

فرکانس 

2.0 GHz   

 

 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon 5110   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

 

                   P/N:418319-L21 

                   P/N:418319-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon 5110 : 

نام پردازنده

Intel Xeon 5110 

تعداد  هسته

 -2 core 

توان مصرفی

  65 W 

فرکانس 

1.60 GHz   

  

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5xxx     به منظور استفاده در سرور HP   نسل   5   می باشد. 

CPU   سرور اچ پی مدل Intel Xeon X-5460   سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می   گیرد. 

 

 

 

  P/N:458581-L21 

 P/N:458581-B21 

جزییات  CPU   اچ پی     Intel Xeon X-5460 : 

نام پردازنده

Intel Xeon X-5460 

تعداد  هسته

-4  core 

توان مصرفی

  120 W 

فرکانس 

3.16 GHz