شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 6

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 101

PN: 581286-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

2 

PN: 581284-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 507127-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years


هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 512547-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 146GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 507125-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 146GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years


هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 72GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3 

PN: 512545-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 72GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

72GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5 

PN: 516828-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  2

PN: 516816-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years


هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 516814-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 507610-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years


هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 507616-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2TB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 6

PN: 507614-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1TB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 507750-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 507750-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 160GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  9

PN: 530888-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 160GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

160GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years


هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 507632-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2TB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 

PN: 454146-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1TB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 458928-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4

 PN: 460355-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 250GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years


هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120GB 1.5GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 11

PN: 458924-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 120GB -1.5GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

120GB

سرعت انتقال

1.5GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

15

 PN: 571230-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 250GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years


هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 160GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

16 

PN: 458945-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1200GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

160 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 60GB 3G  جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

17 

PN: 572071-B21

جزئیات هارد اچ پی 60GB -3GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

60 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years


هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 3G  جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

18 

PN: 572073-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 120GB -3GB- 5.4K

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 60 GB 3G  جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

19

PN: 570761-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 60 GB -3GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

60 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years


هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 3G  جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

20

PN: 570763-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -3GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years