شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 6

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeonبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon X5650در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

  P/N:587482-L21 

 P/N:587482-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5650:

نام پردازنده

Xeon X5650

تعداد   هسته

6 core-

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.66 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon X5660 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 gen6

  P/N:587491-L21 

  P/N:587491-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5660:

نام پردازنده

Xeon X5650

تعداد   هسته

-6 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.80 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon X5670در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6

 P/N:587493-L21 

 P/N:587493-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5670 :

نام پردازنده

Xeon X5670

تعداد هسته

-6 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.95 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon X5670در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

  P/N:587493-L21 

   P/N:587493-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5670 :

نام پردازنده

Xeon X5670

تعداد   هسته

-6 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

12 MB

فرکانس

2.95 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5504سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

   P/N:492136-L21 

   P/N:492136-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5504:

نام پردازنده

Xeon E5504

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

4 MB

فرکانس

2.0 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5506سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

P/N:492131-L21 

 P/N:492131-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5506:

نام پردازنده

Xeon E5506

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

4 MB

فرکانس

2.13 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon L5506 در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:500089-L21 

 P/N:500089-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon L5506:

نام پردازنده

Xeon L5506

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

60 W

کش(Cache)

4 MB

فرکانس

2.13 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5520در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

P/N:492239-L21 

P/N:492239-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5520:

نام پردازنده

Xeon E5520

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.26 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon L5520در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:500087-L21 

 P/N:500087-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon L5520:

نام پردازنده

Xeon L5520

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.26 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon L5520در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:578388-L21 

P/N:578388-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon L5520:

نام پردازنده

Xeon L5520

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

60 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.40 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5530در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

.

 

gen6 

 P/N:492237-L21 

P/N:492237-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5530:

نام پردازنده

Xeon E5530

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.40 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5520در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:492244-L21 

P/N:492244-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5540:

نام پردازنده

Xeon E5540

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.53 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon X5550در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:492234-L21 

P/N:492234-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5550:

نام پردازنده

Xeon X5550

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.66 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon X5560در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

.

 

gen6 

 P/N:492232-L21 

P/N:492232-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5560:

نام پردازنده

Xeon X5560

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.80 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5520در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:492232-L21 

 P/N:492232-B21 

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon X5570:

نام پردازنده

Xeon X5560

تعداد   هسته

-4 core

نوع حافظه

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

8 MB

فرکانس

2.80 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon   به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل  Intel Xeon E5502در اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

gen6 

 P/N:500085-L21 

  P/N:500085-B21  

جزییات   CPU اچ پی   Intel Xeon E5502:

نام پردازنده

Xeon E5502

تعداد   هسته

-2 core

نوع حافظه

توان مصرفی

80 W

کش(Cache)

4 MB

فرکانس

1.86 GHz