شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 6

Raid controller سرور اچ پی مدل P800/512 BBWC  به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P800/512 BBWC/ در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 381513

                         P/N:381513–B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P800/512 BBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int/2-ports Ext

0,1,5,6

6 GB SAS

P800/512 BBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P212/ZM به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P212/ZM در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462834 

                        P/N:462828–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P212/ZM

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int/1-ports Ext

0,1,5,6

6 GB SAS

P212/ZM

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P212/256 به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P212/256 در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 462834

                        P/N:462834–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P212/256

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1-ports Int/1-ports Ext

0,1,5,6

6 GB SAS

P212/256

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P410/256به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P410/256 در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

381513  

P/N:462862–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P410/256

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P410/256

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P410/512 BBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P410/512 BBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462864 

P/N: 462864–B21

 

 

جزییات   Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P410/512 BBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P410/512 BBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P410/512 FBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P410/512 FBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462864 

P/N:578230–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P410/512 FBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P410/512 FBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P410/1G FBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P410/1G FBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462864 

P/N:572532–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P410/1G FBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P410/1G FBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P411/256به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P411/256 در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

381513  

P/N:462830–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P411/256

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports- Ext

0,1,5,6

6 GB SAS

P411/256

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P411/512 BBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P411/512 BBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 

P/N:462832–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P411/512 BBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P411/512 BBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P411/512 FBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P411/512 FBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462864 

P/N:578229–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P411/512 FBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P411/512 FBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P411/1G FBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P411/1G FBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

462864 

P/N:572531–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P411/1G FBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int

0,1,5,6

6 GB SAS

P411/1G FBWC

 

Raid controller سرور اچ پی مدل P812/1G FBWC به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

رید کنترلر HP Smart Array P812/1G FBWC در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

487204 

P/N:487204–B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P812/1G FBWC

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2-ports Int/4-ports Ext

0,1,5,6

6 GB SAS

P812/1G FBWC