شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 6

NICs سرور اچ پی مدل NC112Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC112T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 503746

    P/N:503746-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC112T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

1Gb

NC112T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC112Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC112T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 412648

  P/N:412648-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC112T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

NC112T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC364T به منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC364T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 435508

   P/N:435508-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC364T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

                       4 Port

1Gb

NC364T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC365Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC365T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

  593722

   P/N:593722-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC365T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC365T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC365Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC365T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 593722

 P/N:593722-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC365T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC365T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC375Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC375T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

  538696

  P/N:538696-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC375T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC375T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC382Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC382T اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 458692

   P/N:458492-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC382T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

NC382T

 
 

NICs سرور اچ پی مدل NC522SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC522SFP اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 468332

   P/N:468332-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC522SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC522SFP

 
 

NICs سرور اچ پی مدل NC523SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC523SFP اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 593717

  P/N:593717-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 
 

NICs سرور اچ پی مدل NC550SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 6 می باشد.

کارت شبکه NC550SFP اچ پی در یک اسلات  PCI Express قرار می گیرد.

 581201

 P/N:581201-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC550SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC550SFP