شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 7

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 460 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

593188 b21

P/N:593188-b21  

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 750 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

593831 b21 

P/N:593831-b21  

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 750 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

578322 b21 

P/N:578322-b21  

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 460 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

503296 b21 

P/N:503296-B21  

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 750 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

512327 b21 

P/N:512327-b21  

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Power 750 w سرور HP در سرور DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

437573 b21 

P/N:437573-b21