شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 7

Registered DIMMs (RDIMMs)

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory7 

PN: 500656-B21

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory7 

PN: 500658-B21

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 memory7

 

PN: 593339-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 memory7

PN: 604504-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 memory7

PN: 500662-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 memory7

PN: 604506-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

memory7 

PN: 500666-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

4

سیکل حافظه

7

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 memory7

 

PN: 627812-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory7 

PN:627814-B21

 

جزییات رم اچ پی 32 GB – DDR 3

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

7

نوع DIMM

Registered

 

Unbuffered with ECC DIMMs (UDIMMs)

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   1 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 memory7

PN: 500668-B21

 

جزییات رم اچ پی 1 GB – DDR 3

ظرفیت

1 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

memory7 

PN: 500670-B21

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory7

PN: 500672-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 memory7

PN: 619488-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered