شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 8

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1 

PN: 748387-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 759210-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 759208-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت600 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 765424-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت450 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 737394-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 737261-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت2TB   12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4

PN: 765466-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2TB-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1TB   12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 765464-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1.2TB   6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 718162-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB-6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت900 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 652589-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 900 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت600 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  5

PN: 652583-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت450 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 652572-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 652564-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 6 GB وبا سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 652611-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB -6 GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت146 GB 6 GB وبا سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5

PN: 652605-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 146 GB -6 GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  6

PN: 652749-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت500 GB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

6 

PN:652745-B21    

 

جزئیات هارد اچ پی 500 GB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت6 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 761477-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 6 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت4 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 695510-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت3 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 652766-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت2 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 652757-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 652753-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 7

PN: 655710-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هاردSATAسرور اچ پی(HP) با ظرفیت500 GB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

7 

PN: 655708-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500 GB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت6 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  8

PN: 753874-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت4 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 693687-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت3 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8 

PN: 628061-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت2 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8 

PN: 658079-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 8

PN: 657750-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت2 TB    6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 765455-B21 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1 TB  6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN:765453-B21  

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804680-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804674-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN:804668-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  9

PN: 804642-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804634-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB – 6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN:804628-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 832417-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN:804616-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804602-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804596-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804590-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN:804584-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت80 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804578-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 80 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

80 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804677-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804671-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804665-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804639-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATAسرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6TB 6GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 762263-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5.35 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 10

PN: 762261-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.8 TB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 791034-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.8 TB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10 

PN:781518-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت900 GB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  10

PN: 785069-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 900 GB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

  

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 785067-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت8 TB    12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 793703-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 8 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت6 TB     12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 793699-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت4 TB     12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 765257-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB     12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 10

PN: 779176-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 10

PN: 779172-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 779168-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 779164-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.92 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN:802891-B21  

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN: 802586-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN: 802582-B21 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21 

PN: 802578-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 717965-B21 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت80 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 734360-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 80 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

80 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN:764945-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764943-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764941-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764939-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 756657-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 756636-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 757339-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717973-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت600 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 739898-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717971-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717971-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 739888-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

  

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN:757342-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718189-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت600 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718189-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718183-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 739890-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 756601-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

  

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764929-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764927-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764925-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 764923-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 691866-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691864-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت100 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691862-B21

 

 

 

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691860-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691865-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت100 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 11

PN: 691852-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789145-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789135-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789157-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789147-B21

 

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789137-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years