شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 8

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2697 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2697

 

P/N:718045-L21 

P/N:718045-B21 

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2697 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2697 v2

تعداد  هسته

-12 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

130 W

کش(Cache)

 30 MB

فرکانس

 2.7GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2695 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2695

 

 P/N:718054-L21 

 P/N:718054-B21 

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2695 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2695 v2

تعداد  هسته

-12 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

 30 MB

فرکانس

 2.4 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2690v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2690

  P/N: 718055L21

 P/N: 718055B21

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2690 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2690 v2

تعداد  هسته

  core-10

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

130  W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

3.0 GHz

  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2680 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

2680 

 

 P/N:718056-L21

  P/N:718056-B21  

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2680 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2680 v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

2.8 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2670 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2670

 P/N:718057-L21  

 P/N:7180557-B21 

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2670 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2670 v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

115 W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

2.5 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2667 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2667

P/N:718366-L21  

P/N:718366-B21  

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2667 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2667 v2

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

130  W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

3.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2660

P/N:718058-L21 

P/N:718058-B21 

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2660 v2

تعداد  هسته

 -10 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

95  W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

2.2 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2650L

P/N:718358-L21  

P/N:718358-B21  

 

 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2650 v2

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

95  W

کش(Cache)

 20 MB

فرکانس

2.6 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650L v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 230

P/N:718364-L21 

P/N:718364-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650L v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2650L v2

تعداد  هسته

-10 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

70  W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

1.7 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2643 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2643

 P/N:718367-L21  

 P/N:718367-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2643 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2643 v2

تعداد  هسته

 -6 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

130  W

کش(Cache)

 25 MB

فرکانس

3.5 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2640 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

2640 

 

 P/N:718359-L21 

 P/N:718359-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2640 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2640 v2

تعداد  هسته

 -8 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

95  W

کش(Cache)

 20 MB

فرکانس

2.0 GHz

  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2637 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2637

 P/N:718368-L21 

 P/N:718368-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2637 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2637 v2

تعداد  هسته

 -4 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

130  W

کش(Cache)

 15 MB

فرکانس

3.5 GHz

  

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2630

 P/N:718360-L21 

 P/N:718360-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2630 v2

تعداد  هسته

 -6 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

80  W

کش(Cache)

 15 MB

فرکانس

2.6 GHz

  

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630L v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2630L

P/N:718365-L21  

P/N:718365-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630L v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2630L v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

60  W

کش(Cache)

 15 MB

فرکانس

2.4 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

2620

P/N:718361-L21 

P/N:718361-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2620 v2

تعداد  هسته

-6 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

80  W

کش(Cache)

 15 MB

فرکانس

2.1 GHz

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2609 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

2620 

 

  P/N:718362-L21 

   P/N:718362-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2609 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2609 v2

تعداد  هسته

-4 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

80  W

کش(Cache)

 10 MB

فرکانس

2.5 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2603 v2 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2603

 

 P/N:718363-L21  

 P/N:718363-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2603 v2 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2603 v2

تعداد  هسته

 -4 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

80  W

کش(Cache)

 10 MB

فرکانس

1.8 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2670 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2670

  P/N:662064-L21   

 P/N:662064-B21  

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2670: 

نام پردازنده

Xeon E5-2670

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

115  W

کش(Cache)

 20 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 fff

 

P/N:662065-L21  

 P/N:662065-B21 

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660: 

نام پردازنده

Xeon E5-2660

تعداد  هسته

-8 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

95  W

کش(Cache)

 20 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 2620

 

 P/N:662069-L21  

  P/N:662069-B21  

جزییات  CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 : 

نام پردازنده

Xeon E5-2620

تعداد  هسته

 -6 core

نوع حافظه

 DDR3

توان مصرفی

95  W

کش(Cache)

 15 MB

فرکانس

2.0 GHz