شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 8

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P222 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

631667 b12 

P/N:631667-B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P222

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1 x 4 mini–SAS داخلی  

1 x 4 mini–SAS خارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P222

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P420/2GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  631671 B21

P/N:631671-B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P420

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini–SAS داخلی  

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P420/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P420/1GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  631670 B21

P/N:631670-B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P420

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini–SAS داخلی  

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P420/1GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P421/2GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 631674 B21

 P/N:631674-B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P421

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini-SASخارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P421/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P421/1GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

631673 B21

P/N:631673-B21


 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P421

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini-SASخارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P421

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P430/2GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

698529 B21 

P/N:698529-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P420

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1 x 8 Double–SAS داخلی  

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P430/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P430/4GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

698530 B21

P/N:698530-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P420

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1 x 8 Double–SAS داخلی  

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P430/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P431/2GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 698531 B21

P/N:698531-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P431

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini-SASخارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P431/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P431/4GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 

P/N:698532-B21698532 B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P431

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 4 mini-SASخارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P431/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P721m اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

650072 B21 

P/N:650072-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P721m

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

4 x 2 ports داخلی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P721m

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P731mاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

698535 B21 

P/N:698535-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : P731m

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

4 external 2x portsداخلی  

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

P731m

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P822/2GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

615418 B21 

P/N:615418-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P830

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 port داخلی – 4 port خارجی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P822/2GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر P830/4GB اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  698533 B21

P/N:698533-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 12 GB SAS : P830

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x 8 double-wideداخلی

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

12 GB SAS

P830/4GB

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر H220 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

729552 B21 

P/N:650933-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : H220

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x4 internal Mini-SAS

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

H220  

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر H221 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

729552 B21 

P/N:729552 -B21

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : H221

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

2 x4 external ports

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

H221

 

Raid controller سرور اچ پی مدل به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رید کنترلر H222 اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

650926 B21 

P/N:650926-B21 

 

 

جزییات Raid controller اچ پی 6 GB SAS : H222

پورت

RAID

سرعت انتقال

مدل

1 x4 internal –1 x4 external

0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

6 GB SAS

H222