شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 8

Registered DIMMs (RDIMMs)

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 713981-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 708637-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

memory8 

PN: 713983-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 731765-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN:708639-B21 

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 731761-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 713985-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 708641-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Registered

 

Registered DIMMs (RDIMMs)

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 647893-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 647895-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 647897-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 647899-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 690802-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 647901-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Registered

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 672631-B21672631-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 3

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Registered

 

Unbuffered with ECC DIMMs (UDIMMs)

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 713975-B21

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 708631-B21

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8 

PN: 713977-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 708633-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 713979-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8

PN: 708635-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

13

نوع DIMM

Unbuffered

 

Unbuffered with ECC DIMMs (UDIMMs)

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 669320-B21 

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

memory8

PN: 647905-B21

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 3

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

1

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  memory8

PN: 669322-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

 PN: 647907-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 3

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

memory8

PN:669324-B21 

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

11

نوع DIMM

Unbuffered

 

رم سرور اچ پی مدل UDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8

PN: 647909-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 3

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

2

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Unbuffered

 

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs)

 

رم سرور اچ پی مدل LDIMMs با ظرفیت   32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 memory8 

PN: 647903-B21

 

جزییات رم اچ پی 32 GB – DDR 3

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR3

RANK

4

سیکل حافظه

9

نوع DIMM

Load Reduced