شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.8 TB 12 GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 872481-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.8 TB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.2 TB 12 GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 872481-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 900 GB 12 GB و با سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 870759-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 900 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 900 GB 12 GB و با سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 785069-B21

جزئیات هارد اچ پی 900 GB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 870757-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 900 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 872477-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 788387-B21 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15 K

سرعت

150000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 781516-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450 GB 12 GB و با سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 759210-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 12 GB و با سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 870753-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 12 GB و با سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 872475-B21 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB   12 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

 PN: 765466-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1 TB     12 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 765464-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

12G SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 765464-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  2

PN:737394-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

  

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 737261-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

   SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 765466-B21 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1 TB    12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 765464-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

12G SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN:765424-B21
 

 

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2
PN: 737394-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 12 GB و با سرعت15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 737261-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

12G SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Midline Hard Drives – 1yr Warranty

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 10 TB 12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN:857644-B21  

 

جزئیات هارد اچ پی 10 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

10 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 8 TB 12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 861590-B21

جزئیات هارد اچ پی 8 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 6 TB 12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 846514-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4 TB 12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN:872487-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3 TB   12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 846528-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 872485-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1 TB   12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 846524-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4 TB 12 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 872487-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-12GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 765455-B21 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 765453-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 10 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 857648-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 10 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

10 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 8 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 861594-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 8 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

8 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 6 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  3

PN: 846510-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 872491-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 861693-B21 

جزئیات هارد اچ پی 3 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 872489-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1 TB   6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 861691-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500 GB 6 GB و با سرعت7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 658071-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 500 GB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

SSD Selection

12G SAS Mixed Use Hot Plug SFF (2.5-inch) Solid State Drives

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.4 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 872386-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3.4 TB -12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSDs

ظرفیت

3.4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4

PN:872382-B21  

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 872374-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

12G SAS Hot Plug RI-3 SFF (2.5-inch) SC Solid State Drives

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.4 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 816576-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3.4 TB -12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN:872392-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB -12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

Drives 6G SATA Hot Plug SFF Value Endurance (2.5-inch) Enterprise Value M1 Solid State

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 764927-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

6G SATA Hot Plug SFF Value Endurance (2.5-inch) Enterprise Value M1 Solid State

Drives

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4.80 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 76492-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

  6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 

3 

PN: 868830-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 3.84 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 868826-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 869386-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN:869384-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  3

PN: 804599-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 869378-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 868814-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 150 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 869374-B21869374-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 150 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

150 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

 PN:872363-B21 

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.2 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 804677-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 872359-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

 PN: 872355-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 804639-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 872352-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 804631-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 872348-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 804625-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 872344-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN:804613-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 869388-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 

 3

PN: 804602-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 869380-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 804580-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 240 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 804584-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 872365-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.2 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

 3

PN: 804680-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 872361-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

 

PN: 872357-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 804642-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 804634-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 

3 

PN: 872350-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  3

PN: 804628-B21

 

                                       جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB                              

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 872346-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 804616-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

HPE NVMe PCIe Read Intensive SFF (2.5 inch) Solid State Drives

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 804616-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1.92 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 804616-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.2 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 764906-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 875589-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

 هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

 PN: 875589-B21875589-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 960 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 875587-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 764904-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

 HPE NVMe PCIe Mixed Use SFF (2.5 inch) Solid State Drives

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 765044-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 875597-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 875595-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 875593-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

HPE NVMe PCIe Write Intensive SFF (2.5-inch) Solid State Drives

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2 TB  6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 764894-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 764892-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 736939-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 736936-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -NVMe x4

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

NVMe x4

گارانتی

3 years

 

M.2 SSD

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 340 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 
 

PN: 835568-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 340 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

340 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 9 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 777894-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years