شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

E5-2600v3 series Processors

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650L v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

 

P/N:817941-L21  

 P/N:817941-B21 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650L v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2650L v4

تعداد هسته

14- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

60 W

کش(Cache)

35 MB

فرکانس

1.7GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630L v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

 

P/N:817931-L21 

P/N:817931-B21  

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630L v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2630L v4

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

55 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

1.8 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2609 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817925-L21 

P/N:817925-B21  

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2609 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2609 v4

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

1.7 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2603 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817923-L21  

P/N:817923-B21  

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2603 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2603 v4

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

1.7 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2643 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817939-L21  

P/N:817939-B21  

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2643 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2643 v4

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

3.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2637 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817935-L21 

P/N:817935-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2637 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2637 v4

تعداد هسته

4- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

3.5 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2623 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

P/N:817929-L21

P/N:817929-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2623 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2623 v4

تعداد هسته

4- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

10 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817927-L21

P/N:817927-L21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2620 v4

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.1 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2687 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817957-L21

P/N:817957-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2687 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2687 v4

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

160 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

3.0 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2699 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817967-L21

P/N:817967-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2699 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2699 v4

تعداد هسته

22- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

55 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2698 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817965-L21

P/N:817965-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2698 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2698 v4

تعداد هسته

20- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

50 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2697 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817967-L21

P/N:817967-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2697 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2697 v4

تعداد هسته

18- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

45 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2697A v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817955-L21

P/N:817955-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2697A v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2697A v4

تعداد هسته

16- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

40 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2680 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv4 

P/N:817951-L21

P/N:817951-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2680 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2680 v4

تعداد هسته

14- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

120 W

کش(Cache)

35 MB

فرکانس

2.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817945-L21

P/N:817945-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2660 v4

تعداد هسته

14- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105 W

کش(Cache)

35 MB

فرکانس

2.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817943-L21

P/N:817943-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2650 v4

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2640 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817937-L21

P/N:817937-L21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2640 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2640 v4

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

95 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2667 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817947-L21

P/N:817947-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2667 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2667 v4

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

3.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630 v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817947-L21

P/N:817947-B21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2630 v4

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2699A v4در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv4

 

P/N:817926-L21

P/N:817933-L21

 

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2699 v4 :

نام پردازنده

Xeon E5-2699A v4

تعداد هسته

22- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

55 MB

فرکانس

2.4 GHz

E5-2600v3 series Processors

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2609 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719052-L21

                        P/N: 719052-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2609 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2609 v3

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

1.9 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2603 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 719053-L21

                        P/N: 719053-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2603 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2603 v3

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

1.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630L v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719060-L21

                        P/N: 719060-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630L v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2630L v3

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

55 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

1.8 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2640 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719049-L21

                        P/N: 719049-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2640 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2640 v3

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

90 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2673 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719058-L21

                        P/N: 719058-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2773 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2673 v3

تعداد هسته

4- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

3.5 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2630 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719050-L21

                        P/N: 719050-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2630 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2630 v3

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

2.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2623 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 779556-L21

                        P/N: 779556-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2623 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2623 v3

تعداد هسته

4- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105 W

کش(Cache)

10 MB

فرکانس

3.0 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2620 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719051-L21

                        P/N: 719051-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2620 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2620 v3

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

85 W

کش(Cache)

15 MB

فرکانس

2.4 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2687 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 762768-L21

                        P/N: 762768-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2687 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2687 v3

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

160 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

3.1 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2699 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 781915-L21

                        P/N: 781915-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2699 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2699 v3

تعداد هسته

18- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

145 W

کش(Cache)

45 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2698 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 781913-L21

                        P/N: 781913-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2698 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2698 v3

تعداد هسته

16- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

40 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2695 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 762760-L21

                        P/N: 762760-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2695 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2695 v3

تعداد هسته

14- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

120 W

کش(Cache)

35 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2690 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 719044-L21

                        P/N: 719044-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2690 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2690 v3

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2683 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719055-L21

                        P/N: 719055-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2683 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2683 v3

تعداد هسته

14- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

120 W

کش(Cache)

35 MB

فرکانس

2.0 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2680 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 762766-L21

                        P/N: 762766-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2680 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2680 v3

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

120 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.5 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2670 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719046-L21

                        P/N: 719046-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2670 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2670 v3

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

120 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2660 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 762764-L21

                        P/N: 762764-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2660 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2660 v3

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.6 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-2650L v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

cpuv3 

                        P/N: 719059-L21

                        P/N: 719059-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650L v3 :

نام پردازنده

Xeon E5-2650L v3

تعداد هسته

12- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

65 W

کش(Cache)

30 MB

فرکانس

1.8 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5 2650 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                        P/N: 719048-L21

                        P/N: 719048-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2650 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5 2650 -v3

تعداد هسته

10- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

105 W

کش(Cache)

25 MB

فرکانس

2.3 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5 2667 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                     P/N: 719056-L21

                        P/N: 719056-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2667 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5 2667-v3

تعداد هسته

8- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

3.2 GHz

 

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5-26xx   به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

CPU سرور اچ پی مدل Intel Xeon E5 2643 v3در سرورهای اچ پی سری DL, ML, BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 cpuv3

 

                     P/N: 719057-L21

                        P/N: 719057-B21

جزییات CPU اچ پی   Intel Xeon E5-2643 v3 :

نام پردازنده

Xeon E5 2643-v3

تعداد هسته

6- core

نوع حافظه

DDR4

توان مصرفی

135 W

کش(Cache)

20 MB

فرکانس

3.4 GHz