شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 350w سرور HP در سرور ML 10 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 686761 001

 686761-001  :P/N

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 460 w سرور HP در سرور ML مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 503296 b21

P/N:503296-b21

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 1200 w سرور HP در سرور380 DL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 766992 b21

P/N:766992-b21

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 460 w سرور HP در سرورDL 360 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

511777 001

P/N:511777-001

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 500 w سرور HP در سرور DL 380 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 638549 001

P/N:68549-001

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 1200w سرور HP در سرورDL 380 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

714349 001

P/N: 714349-001

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

Power 750w سرور HP در سرور DL 380 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

660183 001

P/N: 660183-001