شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

NICs سرور اچ پی مدل 112T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 112T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 

 

503746 B21 

 P/N:503746-B21

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 112T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

1 Port

1Gb

112T

1 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل NC365T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC365T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 503746 B21 

   P/N:503746-B21

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC365T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC365T

 

NICs سرور اچ پی مدل 331T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 331T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 647594 B21

   P/N:647594-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 331T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

331T

 

NICs سرور اچ پی مدل 361T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 361T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

652497 B21 

  P/N:652497-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 361T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

361T

 

NICs سرور اچ پی مدل 362T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 362T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 

                    615732 B21P/N:615732-B21

 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 362T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

362T

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

593717 B21P/N:593717-B21 


جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 593717 B21

 P/N:593717-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.


593717 B21 

 P/N:593717-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 530SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 530SFP اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 652503 B21

   P/N:652503-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 530SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 530Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 530Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

656596 B21 

   P/N:656596-B21

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 530T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530T

 

NICs سرور اچ پی مدل 560SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 560SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 665249 B21

    P/N:665249-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 560SFP+   –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

560SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 561T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 561Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 716591 B21

   P/N:716591-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 561T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

561T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC552SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC552SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 614203 B21

     P/N:614203-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC552SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC552SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 570SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 570SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  718904 B21

 P/N:718904-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 570SFP+   –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

570SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 571SFP+ به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 571SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

728987 B21 

                        P/N:728987-B21

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 571SFP+   –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

571SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 331FLR به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 331FLR اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 629135 B21

  P/N:629135-B21

جزییات NICs اچ پی 1 Gb : 331FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1 Gb

331FLR

 

NICs سرور اچ پی مدل 366FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 366FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 665240 B21

P/N:665240-B21

 

جزییات NICs اچ پی 1 Gb : 366FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1 Gb

366FLR

 

NICs سرور اچ پی مدل 526FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 526FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

629135

 P/N:629138-B21 


جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 526FLR-SFP+     –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

526FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 530FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 526FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 647581 B21

  P/N:647581-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 530FLR-SFP+     –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

530FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 533FLR به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 533FLR اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 700759 B21

P/N:700759-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 533FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

533FLR

 

NICs سرور اچ پی مد 534FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 534FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 700759 B21

  P/N:700759-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 534FLR-SFP+     –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

534FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 554FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 554FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

629142 B21

 P/N:629142-B21

 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 554FLR-SFP+     –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

554FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 560FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 560FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

665243 B21 

 P/N:665243-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 560FLR-SFP+     –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

560FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 561FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 561FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

700699 B21

  P/N:700699-B21

 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 561FLR-T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

561FLR-T

 

NICs سرور اچ پی مد 570FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 570FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

717491 B21

  P/N:717491-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 570FLR-SFP+   –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

570FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 571FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 571FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 728992 B21

  P/N:728992-B21 

 

 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 571FLR-SFP+   –

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

571FLR-SFP+