شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Gen 9

Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v3 Series

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9

PN: 726717-B21

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 4

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

1

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 726718-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 4

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

1

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 759934-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 4

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

2

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

Memory G 9 

PN: 726719-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 4

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

2

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 728629-B21

 

جزییات رم اچ پی 32 GB – DDR 4

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

2

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Registered Memory

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v3 Series

رم سرور اچ پی مدل LDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 16گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 726720-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 4

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

2

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Load Reduced Memory

 

رم سرور اچ پی مدل LDIMMs با ظرفیت   64 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی64 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9

PN: 726724-B21

 

جزییات رم اچ پی 64 GB – DDR 4

ظرفیت

64 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

4

سیکل حافظه

15-15-15

نوع DIMM

Load Reduced Memory

Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v4 Series

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 805347-B21

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 4

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

8 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

1

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   16 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 16 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 805349-B21

 

جزییات رم اچ پی 16 GB – DDR 4

ظرفیت

16 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

1

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Registered Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 805351-B21

 

جزییات رم اچ پی 32 GB – DDR 4

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

1

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Registered Memory

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v4 Series

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   32 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی32 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 805353-B21

 

جزییات رم اچ پی 32 GB – DDR 4

ظرفیت

32 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

2

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Load Reduced Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت   64 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 64 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 805358-B21

 

جزییات رم اچ پی 64 GB – DDR 4

ظرفیت

64 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

4

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Load Reduced Memory

 

رم سرور اچ پی مدل RDIMMs با ظرفیت128 GB به منظور استفاده در سرور HP نسل 9 می باشد.

رم اچ پی 128 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار میگیرد.

 

Memory G 9 

PN: 809208-B21

 

جزییات رم اچ پی 128 GB – DDR 4

ظرفیت

128 GB

پهنای کانال ارتباطی

4 x

نوع حافظه

DDR4

RANK

8

سیکل حافظه

17-17-17

نوع DIMM

Load Reduced Memory