شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Hba

Hbaسرور اچ پی مدل SN1200E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1200E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1200e 

P/N: Q0L13A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1200E -16 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

16Gb

SN1200E

 
 
 

Hbaسرور اچ پی مدل SN1200E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1200E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1200e 

P/N: Q0L14A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1200E -16 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

16Gb

SN1200E

 
 
 

Hbaسرور اچ پی مدل  SN1600E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1600E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1600e 

P/N: Q0L11A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1600E -32 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

32Gb

SN1600E

 
 
 

Hbaسرور اچ پی مدل SN1600E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1600E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1600e 2 

P/N: Q0L12A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1600E -32 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

32Gb

SN1600E

 
 
 

Hbaسرور اچ پی مدل SN1100Q به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1100Q اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1100q 

P/N: P9D93A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1100Q -16 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

16Gb

SN1100Q

 
 
 

Hbaسرور اچ پی مدل SN1100Q به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1100Q اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1100 q 2 

P/N: P9D94A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1100Q -16 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

16Gb

SN1100Q

 
 
 

Hba

کارت شبکه SN1600Q اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1600q 

P/N: P9M75A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1600Q -32 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

32Gb

SN1600Q

 
 
 

Hba سرور اچ پی مدل SN1600Q به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه SN1600Q اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1600e 2 

P/N: Q0L13A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:SN 1600Q -32 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

32Gb

SN1600Q

 
 

Hba سرور اچ پی مدل CN1100R به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه CN1100R اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1100r 

 P/N: QW990A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:CN1100R

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

CN1100R

 
 

Hba سرور اچ پی مدل CN1100R به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه CN1100R اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

1100r 2 

 P/N: N3U52A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:CN1100R -10 GBase-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10GBASE-T

CN1100R

 
 

Hba سرور اچ پی مدل CN1200E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه CN1200E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

cn1200e 

P/N: E7Y06A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:CN 1200E -10 GB 

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

1 Port

10Gb

CN1200E

 

Hba سرور اچ پی مدل CN1200E به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

کارت شبکه CN1200E اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

cn1200e 

 P/N: N3U51A

 

 

جزییات کارت HBA اچ پی:CN 1200E –10GBASE-T

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10GBASE-T

CN1200E