شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

Rack

 rack

HP Advanced Series Racks: برای اتاق سرور و مرکز داده طراحی شده است، رک های سری HP Advanced قابلیت دوام و خنک سازی را با ظاهر و کارکرد ساده ارائه می دهند. با استفاده از ویژگی های اندازه، عرض و عمق، مدیران مرکز داده می توانند قفسه مناسب را برای تکنولوژی محاسبه انتخاب کرده و راه حل قفسه را با لوازم جانبی سفارشی سازگار با محیط محاسباتی خود قرار دهند. رک های سری HP Advanced همچنین شامل یک bracket در قسمت پشت رک است که برای ساده سازی نصب و راه اندازی ، مدیریت کابل و توزیع برق است که   آنها کاملا با Location Discover Services سازگار هستند.

 

 
انواع رک های سری HP Advanced

انواع رک های سری HP Advanced

 

Part number

 

 

 

 

 

 

 

600mm Wide Racks

(14U and 22U)

 

HP 48U 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack

H6J87A

HP 48U 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack

H6J88A

HP 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying

TL253A

HP 42U 600mm x 1075mm Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying

TL254A

HP 42U 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack

H6J65A

HP 42U 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack

H6J66A

HP 42U 600mm x 1200mm Advanced Pallet Rack

H6J67A

HP 42U 600mm x 1200mm Advanced Shock Rack

H6J68A

HP 36U 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack

H6J77A

HP 36U 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack

H6J78A

HP 22U 600mm x 1075mm Advanced Pallet Rack

H6J83A

HP 22U 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack

H6J84A

HP 14U 600mm x 1075mm Advanced Shock Rack

H6J82A

800mm Wide Racks

HP 42U 800mm x 1200mm Advanced Pallet Rack

H6J69A

HP 42U 800mm x 1200mm Advanced Shock Rack

H6J70A

Network Racks

HP 42U 600mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack

HP 42U 800mm x 1200mm Network Advanced Shock Rack

H6J72A

H6J74A

 

 

HPE Location Discovery Kits

HPE 48U Location Discovery Kit

HPE 42U Location Discovery Kit

HPE 36U Location Discovery Kit

HPE 22U Location Discovery Kit

HPE 14U Location Discovery Kit

HPE Location Discovery Contact Cover Kit

F9V74A

BW946A

BW945A

BW944A

BW943A

BW942A

 

Rack Baying Kits

 

HP Rack Baying Kit

HP 1075-1200mm Offset Baying Kit

HP 1M-1075mm Offset Baying Kit

BW902A

BW941A

BW952A

Airflow Optimization

 

HP Airflow Optimization Kit

BW930A

 

Sidewall Panel Kits

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

HP 42U 1200mm Side Panel Kit

HP 48U 1075mm Side Panel Kit

HP 36U 1075mm Side Panel Kit

BW906A

BW909A

H6J91A

BW898A

 

Rack Stabilization Kits

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

HP 600mm Heavy Duty V2 Stabilizer Kit

HP 800mm Rack Stabilizer Kit

HP Rack Ballast Kit

BW932A

BW961A

BW933A

120672-B21