شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

رم سرور نسل ۱۰

 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

 
 

PN: P00918-B21

Part Number(s)

P00918-B21

Option Part

P06186-001

Spare Part

P03049-091

Assembly Part

Specifications

8 GB

Memory Size

2933 MHz

Memory Speed

DDR4-2933/PC4-23466

Memory Standard

Single Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: 815097-B21

Part Number(s)

815097-B21

Option Part

850879-001

Spare Part

840755-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

8GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Single Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00920-B21

Part Number(s)

P00920-B21

Option Part

P06187-001

Spare Part

P03051-091

Assembly part

Specifications

16GB

Memory Size

2933MHZ

Memory Speed

DDR4-2933

Memory Standard

Single Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815098-B21

Part Number(s)

815098-B21

Option Part

 850880-001

Spare Part

840757-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

16GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Single Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00922-B21

Part Number(s)
P00922-B21 Option Part
P06188-001
Spare Part
P03050-091 Assembly Part
Specifications
16GB Memory Size
2933 Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Dual Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835955-B21

Part Number(s)
835955-B21 Option Part
868846-001 Spare Part
840756-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
16GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Dual Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 32GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815100-B21

Part Number(s)
815100-B21 Option Part
850881-001 Spare Part
840758-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
32GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Dual Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 32GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00924-B21

Part Number(s)

P00924-B21

Option Part

P06189-001

Spare Part

P03052-091

Assembly Part

Specifications

32GB

Memory Size

2933MHZ

Memory Speed

DDR4-2933

Memory Standard

Dual Rank

Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00930-B21

Part Number(s)
P00930-B21 Option Part
P06192-001 Spare Part
P03053-0A1 Assembly Part
Specifications
64GB Memory Size
2933MHZ Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Dual Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

Proliant BL Series: BL460c (G10)

Proliant DL Series: DL360 (G10) DL380 (G10) DL560 (G10) DL580 (G10)

Proliant ML Series: ML110 (G10) ML350 (G10)

Proliant XL Series: XL230k (G10)

 

PN: P00926-B21

Part Number(s)
P00926-B21 Option Part
P06190-001 Spare Part
P03054-091 Assembly Part
Specifications
64GB Memory Size
2933 MHZ Memory Speed
DDR4-2933 Memory Standard
Quad Rank Rank

 

Memory سرور HP با ظرفیت 64GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

 

PN: 815101-B21

Part Number(s)

815101-B21

Option Part

850882-001

Spare Part

840759-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

64GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Quad Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin LRDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 815102-B21

Part Number(s)
815102-B21 Option Part
850883-001 Spare Part
840760-091 Assembly Part
Specifications
PC4-21300 Generation
128GB Memory Size
2666MHz Memory Speed
DDR4-2666 Memory Standard
Octal Rank Rank
ECC Error Checking
288-pin DIMM Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: P00928-B21

Part Number(s)

P00928-B21

Option Part

P06191-001

Spare Part

P03055-091

Assembly Part

Specifications

PC4-21300

Generation

128GB

Memory Size

2666MHz

Memory Speed

DDR4-2666

Memory Standard

Octal Rank

Rank

ECC

Error Checking

288-pin DIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 128GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835804-B21

Part Number(s)

835804-B21

Option Part

844071-001

Spare Part

P12109-001

Assembly Part

Specifications

128 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Dual

Rank

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 256GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835807-B21

Part Number(s)

835807-B21

Option Part

844072-001

Spare Part

P12110-001

Assembly Part

Specifications

256 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 512GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 835810-B21

 

Part Number(s)

835810-B21

Option Part

844073-001

Spare Part

P12111-001

Assembly Part

Specifications

512 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

HPE CONVERGEDSYSTEM 500, PROLIANT BL460C GEN10, DL360 GEN10, DL380 GEN10, DL560 GEN10, ML350 GEN10, XL230K GEN10, SYNERGY 480 GEN10, 660 GEN10

PN: 845264-B21

 

Part Number(s)

845264-B21

Option Part

874540-001

Spare Part

825109-091

Assembly Part

Specifications

16 GB

Memory Size

2666 MHz

Memory Speed

Registered

Signal Processing

NVDIMM

Form Factor

 

Memory سرور HP با ظرفیت 8GB، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant Dl20 Gen10, Dl20 Gen10 Entry, Dl20 Gen10 Performance, Dl20 Gen10 Solution, Ml30 Gen10, Ml30 Gen10 Entry, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Solution


 

P/N : 879505-B21

Part Number(s)

879505-B21

Option Part

P06772-001

Spare Part

879526-091

Assembly Part

Specifications

8 GB

Memory Size

2666 MGH

Memory Speed

Dimm 288-pin

Form Factor

Dual Rank

Rank

Cl19

Cas Latency Timings

 

Memory سرور HP با ظرفیت 16 Gb، با سرورهای زیر سازگار میباشد:

Proliant Dl20 Gen10, Dl20 Gen10 Entry, Dl20 Gen10 Performance, Dl20 Gen10 Solution, Ml30 Gen10, Ml30 Gen10 Entry, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Performance, Ml30 Gen10 Solution

 


 

P/N : 879507-B21

Part Number(s)

879507-B21

Option Part

P06773-001

Spare Part

879527-091

Assembly Part

Specifications

16 GB

Memory Size

2666 MGH

Memory Speed

Dimm 288-pin

Form Factor

Dual Rank

Rank

Cl19

Cas Latency Timings

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »