شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

هارد های سرور نسل 7

هارد های سرور نسل 7

هارد سرور نسل 7

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.2TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 693648-B21
 Part Number(s)
693648-B21 Option Part#
693719-001 Spare Part#
693647-001 Assembly Part#
726480-001 Assembly Part#
EG1200FCVBQ Model#
EG1200FDNJT Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
1.2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 619291-B21
 Part Number(s)
619291-B21 Option Part#
619463-001 Spare Part#
619286-004 Assembly Part#
EG0900FBLSK Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 581286-B21

Part Number(s)
581286-B21 Option Part#
581311-001 Spare Part#
597609-003 Assembly Part#
599476-003 Assembly Part#
619286-003 Assembly Part#
EG0600FBDBU Model#
EG0600FBDSR Model#
EG0600FBLSH Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 450GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 581284-B21

Part Number(s)
581284-B21 Option Part#
581310-001 Spare Part#
597609-002 Assembly Part#
599476-002 Assembly Part#
619286-002 Assembly Part#
EG0450FBDBT Model#
EG0450FBDSQ Model#
EG0450FBLSF Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
450GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

 

PN: 627117-B21

Part Number(s)
627117-B21 Option Part#
627195-001 Spare Part#
627114-002 Assembly Part#
EH0300FBQDD Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300 GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 507127-B21
Part Number(s)
507127-B21 Option Part#
507284-001 Spare Part#
518011-002 Assembly Part#
EG0300FARTT Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 146GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 512547-B21

Part Number(s)
512547-B21 Option Part#
512744-001 Spare Part#
512544-002 Assembly Part#
GH0146FAQRE Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
146GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.

 

PN: 605835-B21

 Part Number(s)
605835-B21 Option Part#
606020-001 Spare Part#
605832-002 Assembly Part#
MM1000FBFVR Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6GB/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 500GB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 507610-B21

Part Number(s)
507610-B21 Option Part#
508009-001 Spare Part#
507609-001 Assembly Part#
MM0500FAMYT Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
Dual Port Ports
6Gb/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 625609-B21

Part Number(s)
625609-B21 Option Part#
626162-001 Spare Part#
614828-003 Assembly Part#
MM1000EBKAF Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial ATA Interface Type
3Gb/s Speed

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 500GB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 507750-B21

Part Number(s)
507750-B21 Option Part#
508035-001 Spare Part#
507750-S21 SmartBuy Part#
507749-001 Assembly Part#
614828-002 Assembly Part#
MM0500EBKAE Model#
MM0500EANCR Model#
 Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial ATA Interface Type
Supported Ports Native Command Queuing
3GB/s Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت800 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 690823-B21

Part Number(s)
690823-B21 Option Part#
691024-001 Spare Part#
691027-001 Assembly Part#
690823-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
800GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type

 

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت400 GB ، و2.5 اینچی میباشد.  

PN: 690821-B21

Specifications
690821-B21

Option Part#

690821-S21 SmartBuy Part#
691023-001 Spare Part#
690811-002 Assembly Part#
MO0400FCTRP Model#
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
400GB Capacity
Serial Attached SCSI 2 Interface Type
600MB/s Data Transfer Rate
Yes Hot Swap

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت200 GB ، و2.5 اینچی میباشد.

PN: 690819-B21

Part Number(s)
690819-B21

Option Part#

691000-001

Spare Part#

690819-S21

SmartBuy Part#

690811-001

Assembly Part#

MO0200FCTRN

Model#
Specifications
Proliant HardDrive

Category

Solid State Drive

Sub-Category
200GB Capacity

Serial Attached SCSI 2

Interface Type

600MB/s

Data Transfer Rate

2.5 inches SFF

Form Factor

Yes

Hot Swap

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت400 GB ، و2.5 اینچی میباشد.

PN: 636597-B21
Part Number(s)
636597-B21 Option Part#
637072-001 Spare Part#
636597-S21 SmartBuy Part#
636458-003 Assembly Part#
MO0400EBTJV Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Solid State Drive Sub-Category
400GB Capacity
SATA Drive Interface Interface Type
3Gb/s SATA Transfer Rate
2.5-inch SFF Form Factor
Yes Hot Swap

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت200 GB ، و2.5 اینچی میباشد.

PN: 636595-B21
Part Number(s)
636595-B21

Option Part#

637071-001

Spare Part#

MO0200EBTJU

Model#

MZ5EA200HMDR-00H3

Model#
Specifications
Proliant Solid Drive Category
Solid State Drive Sub-Category
200GB Capacity
SATA Drive Interface Interface Type
3Gb/s SATA Transfer Rate
2.5-inch SFF Form Factor
Yes Hot Swap

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 3.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 516814-B21

Part Number(s)
516814-B21 Option Part#

516814-S21

Option Part#

517350-001

Spare Part#

417192-004

Assembly Part#
462587-003 Assembly Part#
EF0300FATFD Model#
Specifications

Proliant HardDrive

Category

15K

Sub-Category

300GB

Capacity

Serial ATA

Interface Type

3.5 inches x 1/3H (Low Profile)

Drive Dimensions

6GB/s

External Data Transfer

1700000 Hours

MTBF

Yes

Hot Swap

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 2TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 507616-B21
Part Number(s)
507616-B21

Option Part#

508010-001

Spare Part#

606228-002

Assembly Part#

MB2000FAMYV

Model#

MB2000FBZPN

Model#

MB2000FCWDF

Model#
Specifications

Proliant HardDrive

Category

7.2K

Sub-Category

2TB

Capacity

Serial Attached SCSI (SAS)

Interface Type

3.5 inches x 1

Drive Dimensions

7200RPM

Spindle Speed

6GB/s

External Data Transfer

Dual Port

Ports

Yes

Hot Swap


 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 507614-B21
Part Number(s)

507614-B21

Option Part#

508011-001

Spare Part#

461134-003

Assembly Part#

507613-001

Assembly Part#

537786-001

Assembly Part#

649327-001

Assembly Part#

695507-001

Assembly Part#

MB1000FAMYU

Model#

MB1000FBZPL

Model#

MB1000FCWDE

Model#

ST31000424SS

Model#
Specifications

Proliant HardDrive

Category

7.2K

Sub-Category

1TB

Capacity

Serial Attached SCSI (SAS)

Interface Type

3.5 inches x 1

Drive Dimensions

7200RPM

Spindle Speed

6GB/s

External Data Transfer

Dual Port

Ports

Yes

Hot Swap

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 4TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN: 694374-B21
Part Number(s)
694374-B21 Option Part#

694534-001

Spare Part#

695503-004

Assembly Part#

MB4000GCWDC

Model#
Specifications
Proliant HardDrive

Category

7.2K

Sub-Category

4000GB

Capacity

Serial ATA-300

Interface Type

3.5 inches

FORM FACTOR
300MB/s

Data Transfer  RATE

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 3TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 628059-B21
Part Number(s)

628059-B21

Option Part#

628059-S21

Option Part#

628180-001

Spare Part#

614826-001

Assembly Part#

638516-002

Assembly Part#

MB3000EBKAB

Model#

MB3000EBUCH

Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
3TB Capacity
Serial ATA-300 Interface Type
3.5 inches Form Factor
7200PRM Spindle Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 2TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 507632-B21
Part Number(s)

507632-B21

Option Part#

507632-S21

SmartBuy Part#

508040-001

Spare Part#

507631-003

Assembly Part#

584786-001

Assembly Part#

638516-001

Assembly Part#

649401-003

Assembly Part#

694372-001

Assembly Part#

695502-002

Assembly Part#

695995-001

Assembly Part#

MB2000EAMZF

Model#

MB2000EAZNL

Model#

MB2000EBZQC

Model#

MB2000EBUCF

Model#

MB2000ECVJF

Model#

MB2000ECWCR

Model#

MB2000ECWLP

Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
2TB Capacity
Serial ATA-300 Interface Type
3.5 inches form factor
7200RPM Spindle Speed

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 454146-B21
Part Number(s)

454146-B21

Option Part#

583311-001

Spare Part#

454273-001

Spare Part#

536648-001

Alternate Spare Part#

482483-004

Assembly Part#

507515-002

Assembly Part#

507631-002

Assembly Part#

649401-002

Assembly Part#

684057-001

Assembly Part#

GB1000EAFJL

Model#

GB1000EAMYC

Model#

MB1000EAMZE

Model#

MB1000EBNCF

Model#

MB1000EBZQB

Model#

HUA722010CLA330

Model#
Specifications

Proliant HardDrive

Category

7.2K

Sub-Category

1TB

Capacity

Serial ATA-300

Interface Type

3.5 inches

form factor

 
 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 500GB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 3.5 اینچی می‌باشد.

PN : 458928-B21
Part Number(s)

458928-B21

Option Part#
458928-S21

SmartBuy Part#

459319-001

Spare Part#

482483-002

Assembly Part#

484429-002

Assembly Part#

507631-001

Assembly Part#

622598-002

Assembly Part#

GB0500EAFJH

Model#

GB0500EAFYL

Model#

MB0500EAMZD

Model#

MB0500EBNCR

Model#

WD5003ABYX

Digital Model#
Specifications

Proliant HardDrive

Category

7.2K

Sub-Category

500GB

Capacity

Serial ATA-300

Interface Type

3.5 inches

Form Factor

300MB/s

Data Transfer Rate

7200RPM

Spindle Speed

 
 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »