شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

هارد های سرور نسل 8

هارد های نسل 8

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.8TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد. PN: 791034-B21
Part Number(s)
791034-B21 Option Part#
791055-001 Spare Part#
793419-002 Assembly Part#
765879-001 Assembly Part#
768789-001 Assembly Part#
791034-S21 SmartBuy Part#
EG1800JEHMD Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
Hard Drive – Hot-Swap Type
10K Sub-Category
1.8TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 
 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 785069-B21

Part Number(s)
785069-B21 Option Part#
785411-001 Spare Part#
785069-S21 SmartBuy Part#
768788-003 Assembly Part#
EG0900JEHMB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
Hard Drive – Hot-Swap Type
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate

 
 
 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 759212-B21

Part Number(s)
759212-B21 Option Part#
759548-001 Spare Part#
748385-003 Assembly Part#
759202-003 Assembly Part#
744995-003 Assembly Part#
EH0600JDYTL Model#
EH0600JDXBC Model#
EH0600JEDHE Model#
759212-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

PN: 781516-B21

Part Number(s)
781516-B21 Option Part#
781516-S21 SmartBuy Part#
781577-001 Spare Part#
872283-002 Assembly Part#
EG000600JWFUR Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 450GBسرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 759210-B21

Part Number(s)
759210-B21 Option Part#
759547-001 Spare Part#
748385-002 Assembly Part#
759210-S21 SmartBuy Part #
EH0450JDXBB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
450GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 759208-B21

Part Number(s)
759208-B21 Option Part#
759546-001 Spare Part#
748385-001 Assembly Part#
759208-S21 SmartBuy Part#
EH0300JDYTH Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 785067-B21

Part Number(s)
785067-B21 Option Part#
785410-001 Spare Part#
768788-001 Assembly Part#
785067-S21 SmartBuy Part#
EG0300JEHLV Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12G/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 
 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 2TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.

4630 4730 4730(FC)

PN: 765466-B21

Part Number(s)
765466-B21 Option Part#
765873-001 Spare Part#
765452-002 Assembly Part#
765470-004 GPN
MM2000JEFRC Model#
ST2000NX0273 Seagate Part#
765466-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 765464-B21

Part Number(s)
765464-B21 Option Part#
765872-001 Spare Part#
765464-S21 SmartBuy Part#
765452-001 Assembly Part#
MM1000JEFRB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 748387-B21

Part Number(s)
748387-B21 Option Part#
748435-001 Spare Part#
748387-S21 SmartBuy Part#
748386-001 Assembly Part#
 EH0600JDYTN Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
12Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1.2TB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 718162-B21

Part Number(s)
718162-B21 Option Part#
718292-001 Spare Part#
726480-001 Assembly Part#
693651-004 GPN
EG1200FDNJT Model#
718162-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
1.2TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 900GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.

4630 4730 4730(FC)

PN: 652589-B21

Part Number(s)
652589-B21 Option Part#
653971-001 Spare Part#
641552-004 Assembly Part#
689287-004 Assembly Part#
666355-004 Assembly Part#
619286-004 Assembly Part#
507129-018 Assembly Part#
EG0900FBLSK Model#
EG0900FBVFQ Model#
EG0900FCHHV Model#
EG0900FCSPN Model#
652589-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
900GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652583-B21

Part Number(s)
652583-B21 Option Part#
653957-001 Spare Part#
507129-014 Assembly Part#
641552-003 Assembly Part#
666355-003 Assembly Part#
599476-003 Assembly Part#
EA1233000BU Model#
EG0600FBVFP Model#
EG0600FBDSR Model#
EG0600FCHHU Model#
652583-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
600GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 450GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652572-B21

Part Number(s)
652572-B21 Option Part#
653956-001 Spare Part#
641552-002 Assembly Part#
666355-002 Assembly Part#
EG0450FBVFM Model#
EG0450FCHHT Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
450GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (10000rpm (10K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652564-B21

Part Number(s)
652564-B21 Option Part#
653955-001 Spare Part#
597609-001 Assembly Part#
599476-001 Assembly Part#
619286-001 Assembly Part#
641552-001 Assembly Part#
666355-001 Assembly Part#
693569-001 Assembly Part#
EG0300FCHHR Model#
EG0300FBDSP Model#
EG0300FBLSE Model#
EG0300FBVFL Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
10K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
10000RPM Spindle Speed

 
 

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 300GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652611-B21

Part Number(s)
652611-B21 Option Part#
653960-001 Spare Part#
652625-002 Assembly Part#
627114-002 Assembly Part#
EH0300FCBVC Model#
EH0300FBQDD Model#
ST9300653SS Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
300GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Speed
15000RPM Spindle Speed

 
 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 146GB سرعت چرخش (15000rpm (15K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652605-B21

Part Number(s)
652605-B21 Option Part#
653950-001 Spare Part#
627114-001 Assembly Part#
652625-001 Assembly Part#
EH0146FBQDC Model#
EH0146FCBVB Model#
Specifications
Proliant HardDrive Category
15K Sub-Category
146GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
15000RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 1TB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652749-B21

Part Number(s)
652749-B21 Option Part#
653954-001 Spare Part#
605832-002 Assembly Part#
MM1000FBFVR Model#
652749-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
1TB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 500GB سرعت چرخش (7200rpm (7.2K و 2.5 اینچی می‌باشد.  

PN: 652745-B21

Part Number(s)
652745-B21 Option Part#
653953-001 Spare Part#
605832-001 Assembly Part#
MM0500FBFVQ Model#
652745-S21 SmartBuy Part#
Specifications
Proliant HardDrive Category
7.2K Sub-Category
500GB Capacity
Serial Attached SCSI Interface Type
6Gb/s Data Transfer Rate
7200RPM Spindle Speed

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »