شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تأمین و راهبری تجهیزات امنیتی F5- Fortinet و تجهیزات ذخیره سازی HPE

021-76871880
سبد خرید ( 0 مورد)

پارت نامبر هارد سرور

پارت‌نامبر سرور اچ‌پی (HP Server)

 

پارت‌نامبر سرور اچ‌پی (HP Server)

 

 

پارت نامبر هاردسرور DL380G7 HP

در جدول زیر می‌توانید با برخی از پارت‌نامبر هاردهای سرور DL380G7  HPآشنا شوید.

 

Description Option Part #
SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 1.2TB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 693648-B21
HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 619291-B21
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 581286-B21
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 581284-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive 627117-B21
HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 507127-B21
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 512547-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive 627117-B21
SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives
HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 516828-B21
HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 516816-B21
HP 300GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive 516814-B21
SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 605835-B21
HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 507610-B21
SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 625031-B21
HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 507616-B21
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive 507614-B21
SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 500GB 3G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 507750-B21
HP 1TB 3G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Midline 1yr Warranty Hard Drive 625609-B21
SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives
HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 507632-B21
HP 1TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 454146-B21
HP 500GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 458928-B21
HP 3TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 628059-B21
HP 4TB 3G SATA 7.2k rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive 694374-B21
SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Entry (ETY) Drives
HP 250GB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Entry 1yr Warranty Hard Drive 571230-B21
6G SAS ME Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise Mainstream Solid State Drives
HP 800GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 690823-B21
HP 400GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 690821-B21
HP 200GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 690819-B21
SATA Hot Plug (2.5-inch) Enterprise Mainstream Solid State Drives
HP 400GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636597-B21
HP 200GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636595-B21
HP 100GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636593-B21
SATA Hot Plug (3.5-inch) Midline (MDL) Solid State Drives
HP 400GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636611-B21
HP 200GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636609-B21
HP 100GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) Enterprise Mainstream 3yr Warranty Solid State Drive 636607-B21
6G SAS Hot Plug Enterprise Performance Solid State Drives
HP 400GB 6G SAS SLC SFF (2.5-inch) Enterprise Performance 3yr Warranty Solid State Drive 632494-B21
HP 200GB 6G SAS SLC SFF (2.5-inch) Enterprise Performance 3yr Warranty Solid State Drive 632492-B21

 

 

پارت‌نامبر سرور اچ‌پی (HP Server)

پارت نامبر هاردسرور DL380 G8

در جدول زیر می‌توانید با برخی از پارت‌نامبر هاردهای سرور DL380G8 آشنا شوید.

HP Optical drives
HP 12.7-mm Slim SATA DVD ROM JackBlack Optical Drive 652232-B21
HP 12.7-mm Slim SATA DVD RW JackBlack Optical Drive 652235-B21
HP Mobile USB Non Leaded System DVD RW Drive 701498-B21
HP Hard drives
HP 1.2TB 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 697574-B21
HP 900GB 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652589-B21
HP 600GB 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652583-B21
HP 450GB 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652572-B21
HP 300GB 6G SAS 10K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652564-B21
HP 300GB 6G SAS 15K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652611-B21
HP 146GB 6G SAS 15K-rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652605-B21
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 652749-B21
HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 652745-B21
HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652620-B21
HP 450GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Enterprise 3-years Warranty Hard Drive 652615-B21
HP 3TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 652766-B21
HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 652757-B21
HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 652753-B21
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 655710-B21
HP 500GB 6G SATA 7.2K-rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 655708-B21
HP 3TB 6G SATA 7.2K-rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 628061-B21
HP 2TB 6G SATA 7.2K-rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 658079-B21
HP 1TB 6G SATA 7.2K-rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 657750-B21
HP 500GB 6G SATA 7.2K-rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1-year Warranty Hard Drive 658071-B21
HP 800GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 690829-B21
HP 400GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 690827-B21
HP 200GB 6G SAS Mainstream Endurance SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 690825-B21
HP 400GB 6G SAS SLC SFF (2.5-inch) SC Enterprise Performance 3-years Warranty Solid State Drive 653082-B21
HP 200GB 6G SAS SLC SFF (2.5-inch) SC Enterprise Performance 3-years Warranty Solid State Drive 653078-B21
HP 400GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653120-B21
HP 200GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653118-B21
HP 100GB 3G SATA MLC SFF (2.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653112-B21
HP 400GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653126-B21
HP 200GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653124-B21
HP 100GB 3G SATA MLC LFF (3.5-inch) SC Enterprise Mainstream 3-years Warranty Solid State Drive 653122-B21
Hard drive kits
HP SFF Gen8 Hard Drive Blank Kit 666987-B21
HP LFF Gen8 Hard Drive Blank Kit 666986-B21
HP 380/385 Gen8 8-SFF Cage/Bkpln Kit 662883-B21
Hard drive cables
HP DL38x/DL360 Gen8 Embedded SATA Cable Kit 664009-B21

 

 

پارت‌نامبر سرور اچ‌پی (HP Server)

پارت نامبر هاردسرور DL380 G9

در جدول زیر می‌توانید بعضی از پارت‌نامبر هاردهای سرور DL380 G9 را مشاهده کنید.

Part Description Option Part Number
SAS Hot Plug SFF (2.5 in) Enterprise (ENT) Drives
HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty 512e Digitally Signed(DS) firmware HDD 881457-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty 512e DSfirmware HDD 872481-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 872479-B21
HPE 1.8TB 12G SAS 10 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 512e 3 yr warranty hard drive 791034-B21
HPE 1.2TB 12G SAS 10 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 781518-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 870759-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty 512e DSfirmware HDD 870765-B21
HPE 900GB 12G SAS 10 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 785069-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 870757-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty 512e DSfirmware HDD 870763-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 872477-B21
HPE 600GB 12G SAS 15 K rpm SFF (2.5 in) SC 512e Enterprise 3 yr warranty hard drive 748387-B21
HPE 600GB 12G SAS 15 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 759212-B21
HPE 600GB 12G SAS 10 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 781516-B21
HPE 450GB 12G SAS 15 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 759210-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 870753-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10 K SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareHDD 872475-B21
HPE 300GB 12G SAS 10 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 759208-B21
HPE 300GB 12G SAS 15 K rpm SFF (2.5 in) SC Enterprise 3 yr warranty hard drive 785067-B21
SAS Hot Plug SFF (2.5 in) Midline (MDL) Drives
HPE 2TB 12G SAS 7.2 K rpm SFF (2.5 in) SC 512e 1 yr warranty hard drive 765466-B21
HPE 1TB 12G SAS 7.2 K rpm SFF (2.5 in) SC 512e 1 yr warranty hard drive 765464-B21
HPE 1TB 12G SAS 7.2 K rpm SFF (2.5 in) SC MDL 1 yr warranty hard drive 832514-B21
SAS Hot Plug LFF (3.5 in) Enterprise Drives
HP 600GB 12G SAS 15 K rpm LFF (3.5 in) SC converter enterprise 3 yr warranty hard drive 765424-B21
HP 450GB 12G SAS 15 K rpm LFF (3.5 in) SC converter enterprise 3 yr warranty hard drive 737394-B21
HP 300GB 12G SAS 15 K rpm LFF (3.5 in) SC converter enterprise 3 yr warranty hard drive 737261-B21
12G SAS Hot Plug LFF (3.5 in) SC MDL hard drives – 1 yr warranty
HPE 10TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty Helium 512e DSfirmware HDD 857644-B21
HPE 8TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty Helium 512e DSfirmware HDD 861590-B21
HPE 8TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e DS firmwareHDD 819201-B21
HPE 6TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 846514-B21
HPE 6TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e HDD 861754-B21
HPE 4TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872487-B21
HPE 4TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872487-B21
HPE 4TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty HDD 818367-B21
HPE 4TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e HDD 861756-B21
HPE 3TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 846528-B21
HPE 2TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872485-B21
HPE 2TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872485-B21
HPE 2TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty HDD 818365-B21
HPE 1TB SAS 12G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 846524-B21
SATA Hot Plug SFF (2.5 in) MDL Drives
HPE 2TB SATA 6G MDL 7.2 K SFF (2.5 in) SC 1 yr warranty 512e DS firmwareHDD 765455-B21
HPE 1TB SATA 6G MDL 7.2 K SFF (2.5 in) SC 1 yr warranty 512e DS firmwareHDD 765453-B21
HPE 1TB SATA 6G MDL 7.2 K SFF (2.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 655710-B21
SATA Hot Plug LFF (3.5 in) MDL Drives
HPE 12TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty Helium 512e DSfirmware HDD 881785-B21
HPE 10TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty Helium 512e DSfirmware HDD 857648-B21
HPE 8TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty Helium 512e DSfirmware HDD 861594-B21
HPE 8TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e DS firmwareHDD 819203-B21
HPE 6TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e DS firmwareHDD 861750-B21
HPE 6TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 846510-B21
HPE 6TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e HDD 861750-B21
HPE 4TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872491-B21
HPE 4TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872491-B21
HPE 4TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty HDD 861678-B21
HPE 4TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty 512e HDD 861752-B21
HP 4TB 6G SATA 7.2 K rpm LFF (3.5 in) SC 512e performance 1 yr warranty hard drives 793665-B21
HPE 3TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 861693-B21
HPE 2TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872489-B21
HPE 2TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty DS firmware HDD 872489-B21
HPE 2TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty HDD 861676-B21
HPE 1TB SATA 6G MDL 7.2 K LFF (3.5 in) SC 1 yr warranty HDD 861691-B21
12G SAS Mixed Use (MU) Hot Plug SFF (2.5 in) SSD
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 873367-B21
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872386-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 873365-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872382-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty SSD 822563-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 873363-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872376-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty SSD 822559-B21
HPE 400GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 873359-B21
HPE 400GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872374-B21
HPE 400GB SAS 12G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty SSD 822555-B21
12G SAS hot plug Read Intensive (RI)-3 SFF (2.5 in) SC SSD
HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 870148-B21
HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 870144-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872394-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875330-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872392-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875326-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872390-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875313-B21
HPE 480GB SAS 12G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875311-B21
12G SAS hot plug MU-3 SFF (3.5 in) SC SSD
HPE 800GB SAS 12G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872378-B21
12G SAS hot plug SFF (2.5 in) Write Intensive (WI) SSD
HPE 1.6TB SAS 12G WI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 873357-B21
HPE 800GB SAS 12G WI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 873355-B21
HPE 400GB SAS 12G WI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 873351-B21
6G SATA hot plug SFF (2.5 in) SC RI SSD
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 877764-B21
HPE 3.8TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 868830-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877758-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 868826-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 871770-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875513-B21
HPE 1.6TB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869386-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877752-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869384-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 868822-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875511-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty SSD 871768-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877746-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869378-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 868818-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875509-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877740-B21
HPE 240GB 6G SATA RI SFF (2.5 in) SC DS SSD 868814-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869376-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875503-B21
HPE 150GB SATA 6G RI SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869374-B21
RI – 6G SATA – M.2 – SSD
HPE 960GB SATA 6G RI M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875500-B21
HPE 480GB SATA 6G RI M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875319-B21
HPE 480GB SATA 6G RI M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875498-B21
HPE 150GB SATA 6G RI M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875317-B21
6G SATA hot plug SFF (2.5 in) SC WI SSD
HPE 1.6TB 6G SATA WI-2 SFF 2.5 in SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872363-B21
HPE 800GB 6G SATA WI-2 SFF 2.5 in SC 3 yr warranty DSfirmware SSD 872359-B21
HPE 400GB 6G SATA WI-2 SFF 2.5 in SC 3 yr warranty DSfirmware SSD 872355-B21
6G SATA hot plug SFF (2.5 in) SC MU SSD
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 877788-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872352-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 875478-B21
HPE 1.6TB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty SSD 804631-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 877782-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872348-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 875474-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 877776-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 872344-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 875470-B21
HPE 240GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 880295-B21
HPE 240GB SATA 6G MU SFF (2.5 in) SC 3 yr warranty DS firmware SSD 875483-B21
MU – 6G SATA – M.2 – SSD
HPE 960GB SATA 6G MU M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875492-B21
HPE 480GB SATA 6G MU M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875490-B21
HPE 240GB SATA 6G MU M.2 2280 3 yr warranty DS firmware SSD 875488-B21
6G SATA hot plug LFF (3.5 in) SC RI SSD
HPE 1.92TB SATA 6G RI LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DSfirmware SSD 877760-B21
HPE 1.6TB SATA 6G RI LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 869388-B21
HPE 960GB SATA 6G RI LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DSfirmware SSD 877754-B21
HPE 480GB SATA 6G RI LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DSfirmware SSD 877748-B21
HPE 480GB SATA 6G RI LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DSfirmware SSD 869380-B21
6G SATA hot plug LFF (3.5 in) SC WI SSD
HPE 1.6TB 6G SATA WI-2 LFF 2.5 in SC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872365-B21
HPE 800GB 6G SATA WI-2 LFF 2.5 in SC 3 yr warranty DSfirmware SSD 872361-B21
HPE 400GB 6G SATA WI-2 LFF 2.5 in SC 3 yr warranty DSfirmware SSD 872357-B21
6G SATA hot plug LFF (3.5 in) SC MU SSD
HPE 1.92TB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877790-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875480-B21
HPE 1.6TB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty SSD 804634-B21
HPE 960GB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 877784-B21
HPE 960GB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875476-B21
HPE 960GB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmware SSD 872350-B21
HPE 480GB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 875472-B21
HPE 480GB SATA 6G MU LFF (3.5 in) SCC 3 yr warranty DS firmwareSSD 872346-B21
HPE NVMe PCIe RI SFF (2.5 in) SSD
HPE 2TB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 764908-B21
HPE 1.92TB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875591-B21
HPE 1.2TB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 764906-B21
HPE 960GB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875589-B21
HPE 480GB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875587-B21
HPE 400GB NVMe x4 lanes RI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 764904-B21
HPE NVMe PCIe MU SFF (2.5 in) SSD
HPE 2TB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 765044-B21
HPE 1.6TB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875597-B21
HPE 1.6TB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 765038-B21
HPE 800GB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875595-B21
HPE 800GB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 765036-B21
HPE 400GB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty DSfirmware SSD 875593-B21
HPE 400GB NVMe x4 lanes MU SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 765034-B21
HPE NVMe PCIe WI SFF (2.5 in) SSD
HPE 2TB NVMe x4 lanes WI SFF(2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 764894-B21
HPE 1.6TB NVMe x4 lanes WI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 764892-B21
HPE 800GB NVMe x4 lanes WI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 736939-B21
HPE 400GB NVMe x4 lanes WI SFF (2.5 in) SCN 3 yr warranty SSD 736936-B21
M.2 SSD
HPE 340GB SATA 6G RI 3 yr warranty dual M.2 kit 835565-B21
HPE 340GB SATA 6G RI 3 yr warranty M.2 kit 835563-B21
HPE Universal SATA HHHL 3 yr warranty M.2 kit 878783-B21
hard drive blank kits
HPE Large Form Factor (LFF) hard drive blank kit 666986-B21
HPE Small Form Factor (SFF) hard drive blank kit 666987-B21
hard drive kits
HP DL380 Gen9 NVMe 6 SSD express bay enablement kit 774741-B21
HPE DL380 Gen9 8 SFF Bay1 Cage/Backplane kit 719067-B21
HP DL380 Gen9 additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane kit 768857-B21
HP DL380 Gen9 2SFF Front/Rear SAS/SATA kit 724864-B21
HP DL380 Gen9 3LFF rear SAS/SATA kit 768856-B21
Media Bay kits
HP DL380 Gen9 universal media bay kit 724865-B21

 

پارت‌نامبر سرور اچ‌پی (HP Server)

پارت نامبر هاردسرور DL380 G10

در جدول زیر بعضی از پارت‌نامبر هاردهای سرور DL380G10  قرار داده شده است.

HPE Hard Disk Drives (HDDs)
Description Option Part Number
Enterprise – 12G SAS – Small Form Factor (SFF) drives
HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty 512e Digitally Signed (DS) firmware HDD 881457-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty 512e DS firmware HDD 872481-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 872479-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 870759-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 870757-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 872477-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 870753-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware HDD 872475-B21
Midline – 12G SAS – SFF drives
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5-inch) SC 1-year warranty 512e HDD 765466-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 832514-B21
Midline – 6G SATA – SFF drives
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5-inch) SC 1-year warranty 512e DS firmware HDD 765455-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2KSFF (2.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 655710-B21
Enterprise – 12G SAS – LFF Drives
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5-inch) SCC 3-year warranty DS firmware HDD P04695-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5-inch) SCC 3-year warranty DS firmware HDD P04693-B21
Midline – 12G SAS – Large Form Factor (LFF) drives
HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e ISE HDD P23863-B21
HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD P09153-B21
HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD 881779-B21
HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD 857644-B21
HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e DS firmware HDD 819201-B21
HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e HDD 861754-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 872487-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 872485-B21
Midline – 6G SATA – LFF drives
HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e ISE HDD P23857-B21
HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD P09163-B21
HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD 881785-B21
HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty Helium 512e DS firmware HDD 857648-B21
HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e DS firmware HDD 819203-B21
HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty 512e HDD 861750-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 872491-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty DS firmware HDD 872489-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5-inch) SC 1-year warranty HDD 861691-B21

top

 

Solid State Drives (SSDs)

Description Option Part Number
Read Intensive (RI) – 12G SAS – SFF – SSD
HPE 15.36TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a SSD P19911-B21
HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC SS540 SSD P21147-B21
HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a SSD P19909-B21
HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC SS540 SSD P21145-B21
HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC PM5 SSD P04523-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a SSD P19907-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF SC SS540 SSD P21143-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF SC PM5 SSD P04521-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a SSD P19905-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC SS540 SSD P21141-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC PM5 SSD P04519-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF SC PM1643a SSD P19903-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF SC SS540 SSD P21139-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF SC PM5 SSD P04517-B21
RI – 12G SAS – SFF – SSD
HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC Value SAS RM5 SSD P10446-B21
HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P37003-B21
HPE 3.84TB SAS 12G RI SFF SC Value SAS RM5 SSD P10444-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P37001-B21
HPE 1.92TB SAS 12G RI SFF SC Value SAS RM5 SSD P10442-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P36999-B21
HPE 960GB SAS 12G RI SFF SC Value SAS RM5 SSD P10440-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P36997-B21
Write Intensive (WI) – 12G SAS – SFF – SSD
HPE 1.6TB SAS 12G WI SFF SC SS540 SSD P21129-B21
HPE 1.6TB SAS 12G WI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09102-B21
HPE 1.6TB SAS 12G WI SFF SC PM5 SSD P04545-B21
HPE 800GB SAS 12G WI SFF SC SS540 SSD P21127-B21
HPE 800GB SAS 12G WI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09100-B21
HPE 800GB SAS 12G WI SFF SC PM5 SSD P04543-B21
HPE 400GB SAS 12G WI SFF SC SS540 SSD P21125-B21
HPE 400GB SAS 12G WI SFF SC PM5 SSD P04541-B21
Mixed Use (MU) – 12G SAS – SFF – SSD
HPE 6.4TB SAS 12G MU SFF SC SS540 SSD P21137-B21
HPE 6.4TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a SSD P19919-B21
HPE 6.4TB SAS 12G MU SFF SC PM5 SSD P04539-B21
HPE 6.4TB SAS 12G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09096-B21
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF SC SS540 SSD P21135-B21
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a SSD P19917-B21
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09094-B21
HPE 3.2TB SAS 12G MU SFF SC PM5 SSD P04537-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF SC SS540 SSD P21133-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a SSD P19915-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09092-B21
HPE 1.6TB SAS 12G MU SFF SC PM5 SSD P04533-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF SC SS540 SSD P21131-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF SC PM1645a SSD P19913-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P09090-B21
HPE 800GB SAS 12G MU SFF SC PM5 SSD P04527-B21
HPE 400GB SAS 12G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P04525-B21
MU – 12G SAS – SFF – SC Value SAS DS firmware SSD
HPE 3.84TB SAS 12G MU SFF SC Value SAS RM5 SSD P10460-B21
HPE 1.92TB SAS 12G MU SFF SC Value SAS RM5 SSD P10454-B21
HPE 960GB SAS 12G MU SFF SC Value SAS RM5 SSD P10448-B21
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P37005-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P37011-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD P37017-B21
RI – 6G SATA – SFF – SSD
HPE 7.68TB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19945-B21
HPE 7.68TB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor P18430-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19943-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18428-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF SC PM883 SSD P04570-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF SC S4510 SSD P05946-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF SC SE4011 SSD P06200-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19941-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18426-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF SCPM883 SSD P04566-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF SC S4510 SSD P05938-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF SC SE4011 SSD P06198-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19939-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC PM883 SSD P04564-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P04476-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18424-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC S4510 SSD P05932-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC SE4011 SSD P06196-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19937-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC PM883 SSD P04560-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18422-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC S4510 SSD P05928-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC SE4011 SSD P06194-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC 5300P SSD P19935-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC PM883 SSD P04556-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18420-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC S4510 SSD P05924-B21
MU – 6G SATA – SFF – SSD
HPE 3.84TB SATA 6G MU SFF SC 5300M SSD P19953-B21
HPE 3.84TB SATA 6G MU SFF SC SM883 SSD P21517-B21
HPE 3.84TB SATA 6G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18438-B21
HPE 3.84TB SATA 6G MU SFF SC S4610 SSD P05994-B21
HPE 3.84TB SATA 6G MU SFF RW SE5031 SSD P13664-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC 5300M SSD P19951-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18436-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC SM883 SSD P09722-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC S4610 SSD P05986-B21
HPE 1.92TB SATA 6G MU SFF SC SE5031 SSD P13662-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF SC 5300M SSD P19949-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18434-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF SC SM883 SSD P09716-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF SC S4610 SSD P05980-B21
HPE 960GB SATA 6G MU SFF SC SE5031 SSD P13660-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC 5300M SSD P19947-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty DS firmware SSD P07922-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF (2.5-inch) SC 3-year warranty multi-vendor SSD P18432-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC SM883 SSD P09712-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC S4610 SSD P05976-B21
HPE 480GB SATA 6G MU SFFSC SE5031 SSD P13658-B21
Very Read Optimized (VRO) – QLC-NAND SATA – SFF – SSD
HPE 7.68TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 SSD P23493-B21
HPE 3.84TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 SSD P23489-B21
HPE 1.92TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 SSD P23487-B21
MU – 12G SAS – LFF – SSD
HPE 800GB SAS 12G MU LFF SCC PM5 SSD P04529-B21
Mixed Use -12G SAS -LFF –SC Value SAS Digitally Signed Firmware SSD
HPE 1.92TB SAS 12G MU LFF SCC Value SAS RM5 SSD P10456-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use LFF SCC Value SAS Multi Vendor SSD P37013-B21
RI – 6G SATA – LFF – SSD
HPE 480GB SATA 6G RI LFF SCC PM883 SSD P09687-B21
MU – 6G SATA – LFF – SSD
HPE 1.92TB SATA 6G MU LFF SCC SM883 SSD P09724-B21
HPE 960GB SATA 6G MU LFF SCC SM883 SSD P09718-B21
HPE 480GB SATA 6G MU LFF SCC 5300M SSD P19978-B21
HPE 480GB SATA 6G MU LFF (3.5-inch) SCC 3-year warranty DS firmware SSD P07924-B21
RI – 6G SATA – M.2 – SSD (2280 Type)
HPE 960GB SATA 6G RI M.2 2280 5300P SSD P19892-B21
HPE 480GB SATA 6G RI M.2 2280 5300P SSD P19890-B21
HPE 240GB SATA 6G RI M.2 2280 5300B SSD P19888-B21
Internal Dual M.2 Kit
HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit 878783-B21
Dual Read Intensive – 6G SATA – UFF SCM M.2 – Solid State Drives
HPE Dual 480GB SATA 6G RI M.2 to SFF SCM 5300P SSD kit P19896-B21
HPE Dual 240GB SATA 6G RI M.2 to SFF SCM 5300B SSD kit P19894-B21
RI – NVMe – SFF – SSD
HPE 15.36TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 PM1733 SSD P22282-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 CD6 SSD P20145-B21
HPE 15.36TB NVMe Gen3 High performance RI SFF SCN U.2 CM5 SSD P07198-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 PE8010 SSD P19821-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 CM6 SSD P20021-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 PM1733 SSD P22280-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 CD6 SSD P20143-B21
HPE 7.68TB NVMe Gen3 Mainstream performance RI SFF SCN U.2 PE6011 SSD P13682-B21
HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07196-B21
HPE 4TB NVMe Gen3 High performance RI SFF SCN U.2 P4510 SSD P13697-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 PE8010 SSD P19817-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 CM6 SSD P20019-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 PM1733 SSD P22278-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 CD6 SSD P20141-B21
HPE 3.84TB NVMe Gen3 Mainstream performance RI SFF SCN U.2 PE6011SSD P13680-B21
HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P10212-B21
HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07194-B21
HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P10216-B21
HPE 2TB NVMe Gen3 High performance RI SFF SCN U.2 P4510 SSD P13695-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 PE8010 SSD P19813-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 CM6 SSD P20017-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 PM1733 SSD P22276-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 CD6 SSD P20139-B21
HPE 1.92TB NVMe Gen3 Mainstream performance RI SFF SCN U.2 PE6011 SSD P13678-B21
HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P10214-B21
HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P10210-B21
HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07192-B21
HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 PE8010 SSD P19809-B21
HPE 960GB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 CM6 SSD P20015-B21
HPE 960GB NVMe Gen4 High performance RI SFF SCN U.3 PM1733 SSD P22331-B21
HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream performance RI SFF SCN U.3 CD6SSD P25944-B21
HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream performance RI SFF SCN U.2 PE6011 SSD P13676-B21
HPE 960GB NVMe x4 Lanes RI SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07190-B21
WI – NVMe – SFF – SSD
HPE 750GB NVMe Gen3 High performance Low Latency WI SFF SCN U.2 P4800X SSD P06952-B21
HPE 375GB NVMe Gen3 High performance Low Latency WI SFF SCN U.2 P4800X SSD 878014-B21
MU – NVMe – SFF – SSD
HPE 12.8TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 PM1735 SSD P22274-B21
HPE 12.8TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 CD6 SSD P20209-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 PE8030 SSD P19837-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 CM6 SSD P20100-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 CD6 SSD P20207-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 PM1735 SSD P22272-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen3 Mainstream performance MU SFF SCN U.2 PE6031 SSD P13674-B21
HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes MU SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07185-B21
HPE 6.4TB NVMe Gen3 High performance MU SFF SCN U.2 P4610 SSD P13703-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SC U.3 PE8030 SSD P19833-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 CM6 SSD P20098-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 CD6 SSD P20205-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 PM1735 SSD P22270-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen3 High performance MU SFF SCN U.2 P4610 SSD P13701-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 PE8030 SSD P19829-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 CM6 SSD P20096-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 CD6 SSD P20203-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 PM1735 SSD P22268-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen3 High performance MU SFF SCN U.2 P4610 SSD P13699-B21
HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 PE8030 SSD P19825-B21
HPE 800GB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 CM6 SSD P20094-B21
HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream performance MU SFF SCN U.3 CD6 SSD P25953-B21
HPE 800GB NVMe Gen4 High performance MU SFF SCN U.3 PM1735 SSD P22329-B21
HPE 800GB NVMe x4 Lanes MU SFF (2.5-inch) SCN 3-year warranty DS firmware SSD P07179-B21

 

HPE NVMe x8 Lanes MU HHHL

Description Option Part Number
HPE 6.4TB NVMe Gen4 x8 High performance MU AIC Half-Height Half-Length (HHHL) PM1735 SSD P26938-B21
HPE 6.4TB NVMe x8 Lanes MU HHHL 3-year warranty DS firmware Card P10268-B21
HPE 3.2TB NVMe Gen4 x8 High Performance MU AIC HHHL PM1735 SSD P26936-B21
HPE 1.6TB NVMe Gen4 x8 High performance MU AIC HHHL PM1735 SSD P26934-B21
HPE 1.6TB NVMe x8 Lanes MU HHHL 3-year warranty DS firmware card P10264-B21

 

HPE PCIe Workload accelerator

Description Option Part Number
HPE 750GB NVMe Gen3 x 4 High performance low latency WI AIC HHHL P4800X SSD 878038-B21

 

 

 

 

Hard Drive blank kits

Description Option Part Number
HPE LFF Hard drive blank kit 666986-B21
HPE SFF Hard drive blank kit 666987-B21

 

Hard Drive kits

Description Option Part Number
HPE DL38X Gen10 8-LFF Front 2-SFF SAS/SATA HDD kit 867805-B21
HPE DL38X Gen10 3-LFF Rear SAS/SATA Drive kit 826685-B21
HPE DL38X Gen10 4-LFF Midplane SAS/SATA HDD kit 826686-B21
HPE DL38X Gen10 2-SFF Premium HDD Front NVMe or Front/Rear SAS/SATA Kit 826687-B21
HPE DL38X Gen10 2-SFF HDD SAS/SATA Riser kit 826688-B21
HPE DL38X NVMe 8 SSD Express bay enablement kit 826689-B21
HPE DL38X Gen10 SFF Box1/2 Cage/Backplane kit 826691-B21
HPE DL38X Gen10 Premium 6-SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8-SFF SAS/SATA bay kit 826690-B21
HPE DL38X Gen10 8LFF Front 2NVMe HDD Bay kit 873781-B21

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
در صورتی که نیاز به مشاوره دارید از طریق زیر اقدام نمایید. همکاران ما در کمترین زمان با شما تماس حاصل می‌کنند.

مطالب مرتبط

Cloud-computing
مقالات
mona hashemi

فناوری ابری

مفهوم تکنولوژی ابری و رایانش ابری پیشرفت روزافزون تکنولوژی، باعث شده است که فضای ابری به عنوان جایگزینی برای فضای سنتی به خصوص در دهه

ادامه مطلب »